Publicerad 6 december 2022

Individuell studieplan i introduktionsprogram – arbetssätt

Kommunerna i IMprove har arbetat med att utveckla och förbättra rutiner för upprättandet av den individuella studieplanen utifrån elevernas kunskaper, behov och mål.

Arbetet i i Improve-projektet

Verksamheterna har arbetat med processer och arbetssätt för att göra studieplanen till ett levande dokument och därmed ett viktigt verktyg och stöd för elevernas progression.

Det har exempelvis handlat om:

Rutiner för när studieplanen upprättas

Satsningar har gjorts för att påskynda arbetet med att upprätta studieplanen så att eleven ska få en bra start på sin utbildning. Exempelvis har personal från introduktionsprogrammet träffat elever under vårterminen i årskurs 9 för att informera om utbildningen och påbörja arbetet med att utforma studieplanen redan då.

Verksamheter har även utvecklat nya arbetssätt med exempelvis intervjuer med elever som ska övergå till ett introduktionsprogram, där mål på kortare och längre sikt är en viktig del. De nya rutinerna har medfört att en första plan funnits på plats vid skolstart och eleverna har ganska omgående kunnat börja studierna. På så vis har de upplevt större meningsfullhet med studierna, vunnit undervisningstid och i förlängningen ökat sina chanser att nå betyg.

Utveckling av innehållet i planen

För att stödja arbetet med att skapa sammanhållna studievägar har en del verksamheter fokuserat på att levandegöra innehållet i den individuella studieplanen. De har till exempel fört in information om elevens långsiktiga mål och även utformat planer som sträcker sig över längre tidsperioder för att stegvis tydliggöra vägen mot målet. Dessa ses sedan över regelbundet och revideras löpande. Detta bidrar till att planen blir ett levande dokument för både elever och personal.

Studieplanen mer central i elevhälsoarbetet

Verksamheter utvecklat planerna så att de innefattar mer information om elevers behov av stöd vilket möjliggjort för elevhälsa och arbetslag att främja elevernas mående på ett bättre sätt.

Elevdelaktighet och involvering av fler professioner

En del kommuner och skolor har arbetat med att säkerställa elevdelaktigheten vid upprättandet av studieplanerna genom nya arbetssätt, såsom intervjuer och språkstöd vid behov.

Det har även handlat om att involvera fler professioner med olika uppdrag och kompetenser för att få med fler perspektiv i utformningen av studieplanerna. Det har exempelvis handlat om att förutom mentor involvera specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och även arbetslagsledare. På så vis har planerna på ett bättre sätt svarat mot elevers förutsättningar.

Rutiner för att tydliggöra studieplanen för elever och personal

En del verksamheter har arbetat med att skapa en större medvetenhet om den individuella studieplanen genom att regelbundet använda den som utgångspunkt i olika samtal med elever. Exempelvis har en skola infört en rutin där mentor varje månad visar studieplanen i sina elevsamtal. Mentorn diskuterar den då med eleverna för att ge dem full insyn i sin skolgång, i planering framåt och sin egen utveckling och progression.

Det har även handlat om att tillgängliggöra den för elever, personal och vårdnadshavare genom att utveckla formatet och göra den digital. Verksamheter har även arbetat med att koppla individuella studieplanerna till den individuella vägledningen samt gruppvägledning.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.