Publicerad 15 mars 2021

Samverkan - en framgångsfaktor i Plug In

Det behövs många olika professioners kompetens för att stötta elever som befinner sig i komplexa situationer att fullfölja, eller återuppta, sina studier. 

Filmen handlar om behovet av samverkan kring elever i komplexa situationer. Både inom skolan men också med andra aktörer,

Det finns i regel krav på myndigheter och kommuner att samverka kring utsatta unga. Men det saknas ofta en generell tydlig struktur, eller formaliserade rutiner för samverkan, vilket försvåra arbetet.

Från de ungas perspektiv är samverkan ofta avgörande för att de ska kunna tillgodogöra sig olika former av stöd. Många olika professionella kontakter kan kännas överväldigande för de unga och deras föräldrar, och särskilt utmanande för de som har en komplex skolbakgrund, eller funktionsnedsättningar av olika slag.

Inom projektet har samverkan har varit särskilt centralt för de verksamheter som arbetat med ungdomar som redan har avbrutit sina studier och ska stöttas att återvända till studier, arbete eller annan sysselsättning, men även inom skolan har det framträtt som en central framgångsfaktor.

Samverkan på individnivå

Inom skolorna i Plug In har det bland annat handlat om att utforma samverkanstrukturer mellan olika personalgrupper. Målet har varit att snabbare identifiera riskindikatorer hos elever och genomföra utförliga utredningar av orsaker till att skolarbetet inte fungerar, samt gemensamt utforma ”rätt” insatser. Det har även omfattat utformning av rutiner och system för informationsöverföring och dokumentationsamordning av skolarbetet och insatser från elevhälsan.

Övergångar är kritiska

Elever i riskzonen för studieavbrott kan behöva mycket stöd i övergången från grundskola till gymnasieskola. Samverkan kring övergångar har i projektet utvecklats med syftet att dela information om elevernas behov och förmågor, sprida kunskaper och öka kompetensen på olika områden hos personalen som ska möta eleverna.

Samverkan inom KAA

För de verksamheter som arbetat med att utveckla arbetet med unga som redan avbrutit sin studier och behöver stöd för att åter närma sig studier eller etablering på arbetsmarknaden har samverkan ofta varit en central del i arbetet. Det har handlat om att skapa system och rutiner för att kunna identifiera de unga i samverkan med andra statliga och kommunala aktörer och säkerställa att inga ungdomar "faller mellan stolarna". Det har handlat om att samordna behovsbedömningar, insatser och resurser för att kunna erbjuda de unga ett sammanhållet stöd.

Inom projektet har många olika ”metoder och modeller” för förbättrad samverkan prövats. Till exempel; elevnära arbetslag, ökad integrering av elevhälsan, multikompetenta team, coacher, koordinatorer och olika former av plattformar för de unga utifrån vilka stödinsatserna utformas.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.