Publicerad 15 mars 2021

Flexibilitet - en framgångsfaktor i Plug In

Elever med en svag skolanknytning befinner sig ofta i utkanten av skolkontexten. Många av dem har en historik av låga resultat, låg närvaro, många negativa upplevelser och "skolmisslyckanden" bakom sig.

Filmen handlar om vikten av använda flexibla lösningar i arbetet med att stötta unga att stanna kvar i skolan eller tillbaka till studier, om de redan hoppat av.

Även om det finns många gemensamma individuella och strukturella bakgrundsfaktorer bland unga som är i riskzonen för att inte fullfölja sina gymnasiestudier varierar deras förutsättningar och behov i relation till skolsituationen. Det kan till exempel handla om att elever behöver ämnesstöd, språkstöd, stöd att strukturera skolarbetet eller praktiskt vardagsstöd för att kunna ta sig till skolan och delta i undervisningen.

För unga som har en komplex skolbakgrund kan vägen tillbaka ta tid och behöva omfatta mindre traditionella former.

Flexibilitet i arbetet med individer

På individnivå har skolor i Plug In-projektet utvecklat olika typer av stöd som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt stöd och insatser som skolan traditionellt erbjuder. Det har handlat om en flexibilitet i utformningen av de individuella studieplanerna, undervisningensformer i tid och rum. Exempelvis har skolor skapat möjligheter för elever att läsa i annan takt, blockläsa ämnen, integrera praktik och studier, och ha online undervisning.

Flexibilitet i både omfattning och tid

Personal och ungdomar inom projektet beskriver att en viktig framgångsfaktor varit flexibiliteten i omfattning och inriktning på det tillgängliga professionella stödet. En del elever beskriver att de under perioder varit i behov av intensivt stöd på grund av olika händelser i deras liv medan de under andra perioder endast behövt sporadiska insatser.

Andra beskriver tillgången till ett kontinuerligt sammanhållet stöd som en förutsättning för att klara sina studier. I samband med detta beskrivs särskilt coachernas breda uppdrag och flexibla arbetssätt som mycket värdefullt, då de har möjlighet att möta elever på olika arenor i och utanför skolan, på olika tider och i egenskap av en "neutral", professionell medmänniska.

Flexibilitet på organisationsnivå

Många skolor i projketet har målmedvetet arbetat för att anpassa sina strukturer och arbetssätt efter eleversnas behov. Det har berört exempelvis schemaläggning, personalbeläggning och att skapa ämnesövergripande arbete med samordning av kunskapskrav och mål.

Det har även handlat om att utveckla en organisatorisk beredskap i form av resurscenter, coacher eller andra funktioner för att stötta elever som under perioder har behov av intensivt stöd. Vissa skolor har även arbetat med att utveckla proaktiva förebyggande strategier för elever med olika typer av behov relaterade till exempelvis psykisk ohälsa. Exempelvis har skolor riktat tidiga hälsosamtal i åk 1 för att snabbare fånga upp elever i behov.

Avgörande för arbetet inom KAA

Personal och unga i de projekt i Plug In som fokuserat på utveckling av KAA-verksamhet beskriver möjligheterna att utforma flexibla individuella lösningar som en avgörande faktor. Dels i arbetet med att fånga upp de unga på olika forum såsom sociala medier, föreningsliv, ungdomsgårdar och andra arenor där de unga rör sig. Men också i arbetet med att hitta verksamma sätt att stötta de unga vidare till studier eller sysselsättning.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.