Publicerad 16 mars 2021

Karriärmöjligheter för barnskötare med barnens bästa i fokus

Malmö stads ambition är att skapa barnens bästa förskola. Det har bland annat inneburit förändrade sätt att arbeta och flera möjligheter att utvecklas i sitt yrke.

I staden finns tre yrkesroller i förskolan; förskollärare, barnskötare och pedagog med inriktning förskola. För att anställas som pedagog krävs minst 120 högskolepoäng som förskolechefen bedömer vara relevanta utifrån förskolans behov och uppdrag. Det kan till exempel röra sig om hälsofrämjande arbete, naturvetenskap eller genus.

Staden erbjuder kompetensutveckling och tydliga karriärvägar till alla tre yrkesroller. För barnskötare har karriärvägarna synliggjorts genom att fem kompetensnivåer med tillhörande beskrivningar tagits fram. De fem nivåerna är Novis, Avancerad novis, Självständig, Skicklig och Excellent. Genom de fem nivåerna synliggörs kompetensen hos barnskötarna i arbetslagen, och ger möjlighet till att systematiskt höja den över tid. Det handlar också om att kunna behålla erfarna barnskötare genom att uppmärksamma den kompetens och erfarenhet de besitter.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla yrkesgrupper i förskolan. Det är med skickliga medarbetare vi kan hålla en hög kvalitet för barnen i förskolan, säger Stina Blix, Enhetschef Verksamhetsnära HR.

Genom kompetensnivåer för barnskötare kan en tydlighet i såväl roll som förväntningar skapas enligt Stina. Materialet med kompetensnivåer ligger till grund för dialogen i medarbetarsamtalen. Härigenom kan en barnskötares kompetens lättare synliggöras och en egen målbild skapas. Kompetensnivåer för barnskötare ska inte förväxlas med underlag för lönesättning. För lönesättning finns redan yrkesspecifika lönekriterier. På sikt kan dock kompetensnivåerna utgöra grund för lönebildning för barnskötare.

– Vi är väl medvetna om konkurrensen om morgondagens arbetskraft. På det här viset stärker vi varumärket som arbetsgivare samtidigt som vi sätter barnens bästa i fokus, avslutar Stina.

Kontakt

Lars Norlin
Förskolechef
Malmö Stad
lars.norlin@malmo.se

Stina Blix
Enhetschef Verksamhetsnära HR
Malmö Stad
stina.blix@malmo.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.