Publicerad 16 mars 2021

Bredda rekryteringen i Kalmar, Torsås och Mörbylånga

2015 konstaterade Kalmar, Torsås och Mörbylånga ett behov av utbildade barnskötare i arbetslagen.

Från förskolans håll kom önskemål om flerspråkighet bland medarbetarna. Yrkeslärare, facken och förskolecheferna tog i gemensam dialog fram en barnskötarutbildning bestående av relevanta yrkeskurser motsvarande 1 000 poäng från Barn- och fritidsprogrammet samt kurser i svenska eller svenska som andraspråk.

Kunskapsnavet, som samordnar gymnasial vuxenutbildning för kommunerna, startade på uppdrag av kommunerna utbildningen som riktades till tredjelandsmedborgare som klarat D-nivån i SFI. Det har lett till goda resultat och 20 elever, där elva nationaliteter är representerade, avslutade sin barnskötarutbildning efter ett års studier.

En uppföljning av eleverna visar att de flesta har gått till fast anställning, längre eller kortare vikariat och vikariepool för barnskötare. Några har valt att studera vidare. Det lyckade resultatet har lett till att kommunerna nu startar en ny utbildning med två yrkesutgångar; Barnskötare i förskolan och omsorgsassistent inom socialförvaltningen, med motsvarande 1 650 poäng från Barn- och fritidsprogrammet.

Framgångsfaktorer

En tydlig beställning och ett gott samarbete

Arbetsgivarna har i samarbete med facken och yrkeslärarna skapat en tydlig profil på utbildningen. De har engagerat sig i styrgrupp och efterfrågar resultat. En utvärderare har också kopplats till satsningen.

En pedagogisk mentor till varje elev

Alla elever fick en mentor som de träffade minst en gång per månad. Mentorerna var pensionerade pedagoger med olika bakgrund, som gjorde detta ideellt. Det är ett ömsesidigt utbyte mellan mentorerna och eleverna. Mentorerna lär ut om svensk kultur och historia och får samtidigt möjlighet till egen reflektion och inblick i elevernas bakgrund.

Satsning på det svenska språket

Utbildningen har genomförts av en behörig barn- och fritidslärare och en lärare i svenska som andraspråk. Utanför timplanen knöts också en sångpedagog till utbildningen för att få eleverna skulle få rätt tonläge i språket och lära sig svenska sånger. Inför utbildningsstart fanns även tydliga krav på godkänd svenska, SFI D-nivå.

Samarbete med förskollärarstudenter

Linnéuniversitetet identifierade behov av inslag av mångkultur och flerspråkighet i sin utbildning och därför etablerades ett samarbete med barnskötarutbildningen. Det har inneburit ett lärande för både blivande barnskötare och förskollärare när gemensamma aktiviteter med olika teman som skapande verksamhet, teaterföreställningar och att skriva egna sagoböcker på olika språk har genomförts.

Gott samarbete under APL

Eleverna hade efter en termins studier arbetsplatsförlagt lärande, APL, med handledning anpassad efter gruppens förutsättningar. Det är svårigheten att hitta APL-platser som begränsar antalet studenter. Det är viktigare att kvaliteten på APL är hög än att skaka fram så många platser som möjligt ansåg utbildningsansvariga.

Extra resurser från Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Till följd av att Kunskapsnavet fick en ansökan beviljad från Asyl-, migrations- och integrationsfonden har Kunskapsnavet haft extra resurser för att bygga upp koncept utifrån arbetsgivarnas krav på kompetens och elevernas olika förutsättningar. Intresset var stort med 60 sökande.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.