Publicerad 4 oktober 2023

Användarcentrerad skolutveckling

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd har SKR tillsammans med skolhuvudmän tagit fram ett metodstöd för användarcentrerad utveckling i skolans värld.

Metodstöd, användarcentrerad skolutveckling

Användarcentrering handlar om att inkludera användarna när produkter och processer tas fram i skolan, så att användarnas verkliga behov får styra och så att onödiga och kostsamma misstag kan undvikas. När elever, vårdnadshavare och medarbetare involveras för att ta fram tjänster och produkter, blir slutprodukten anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Resultatet är att huvudmän lyckas bättre i sina utvecklingsprojekt med att ta fram tjänster och produkter. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt.

Metodstödet bygger på Innovationsguiden, som i sex steg lägger upp en process som utgår från användarnas behov. Metodstödet har sedan anpassats för förändringsprocesser i skolans värld. Utgångspunkten i stödet är processer för digital utveckling, men det kan även användas för andra förändringsprocesser.

I filmen presenteras kortfattat de sex stegen i användarcentrerad skolutveckling. Filmen är cirka två minuter lång och textad.

Digitalt seminarium om arbetet och metodstödet

Ett digitalt seminarium genomfördes 23 november 2022, där det nya metodstödet presenterades och ett par av de skolhuvudmän som varit med och tagit fram stödet beskrev hur de jobbat med metoden. Dessutom medverkade en forskare och den ansvarige för Innovationsguiden.

Seminarie, användarcentrerad skolutveckling

Skoldigistöd

Det här stödet har tagits fram inom ramen för Skoldigistöd – en satsning om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet som pågick 2021–2022. Enligt överenskommelsen med staten, har SKR bland annat tagit fram olika stöd och vägledningar, riktade till alla skolhuvudmän.

Skoldigistöd omfattade tre olika områden:

  1. Vägledning för digitala nationella prov
  2. Stöd för upphandling och support
  3. Metodstöd för användarcentrerad utveckling

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.