Publicerad 15 maj 2023

Skoldigistöd – stöd i arbetet med digitalisering i skolan

SKR har under 2021–2022 drivit satsningen Skoldigistöd – om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Enligt överenskommelsen med staten, har SKR bland annat tagit fram olika stöd och vägledningar, riktade till alla skolhuvudmän.

Satsningen Skoldigistöd är en överenskommelse med staten för åren 2021-2022. I arbetet har SKR haft ett nära samarbete med bolagen Adda och Inera inom SKR-koncernen, och även nära samverkan med Skolverket.

Skoldigistöd har omfattat tre olika områden, som samtliga var en del i den handlingsplan som SKR ansvarade för att ta fram utifrån den dåvarande strategin för skolans digitalisering, som regeringen beslutade om 2017:

Säker åtkomst till digitala resurser

Elever behöver kunna identifiera sig digitalt för att komma åt digitala resurser och tjänster, inte minst digitala nationella prov. SKR har också verkat för utveckling av och anslutning till federationslösningar för att kunna använda en gemensam inloggning till samtliga system.

Vägledning för digitala nationella prov

Metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

Användarcentrering handlar om att inkludera användarna när processer och produkter tas fram för att skapa största möjliga nytta för elever och lärare och dessutom undvika dyra felsatsningar.

Metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

Stöd för upphandling och support

SKR har inom ramen för #Skoldigistöd stöttat skolhuvudmännen i upphandling av it-relaterade produkter och tjänster samt i organisering av pedagogisk och teknisk support.

Vägledning för pedagogisk och teknisk support

Dessutom ingick i överenskommelsen att se över ytterligare behov hur digitalisering ska främja utveckling inom skolväsendet.

Varje delprojekt har bland annat arrangerat webbinarier och drivit nätverk eller fokusgrupper. Dessutom har SKR samlat representanter för hela skolväsendet till rundabordssamtal några gånger per år för att informera om Skoldigistöd samt fånga upp behov och synpunkter inför den nya nationella strategin för skolans digitalisering, som Skolverket lämnade till regeringen i januari 2023.

Skoldigistöd, introduktion

I filmen ger Tilsith Lacouture, Skoldigistöds projektledare på SKR, en kort introduktion till Skoldigistöd. Filmen är cirka tre minuter lång och textad.

Evenemang

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.