Publicerad 22 december 2022

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Den nu gällande nationella strategin för digitalisering av skolväsendet fattade regeringen beslut om i oktober 2017 och den gäller till och med 2022. Nu har Skolverket lämnat förslag till regeringen till ny strategi för åren 2023–2027.

Nuvarande strategi för skolans digitalisering

Den nuvarande nationella strategin för skolans digitalisering syftar till att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Strategin ska också bidra till att utvecklingsarbete kan ske strategiskt, systematiskt och kostnadseffektivt inom hela skolväsendet och hos alla huvudmän.

Den nuvarande strategin sträcker sig fram till och med år 2022. Den innehåller tre fokusområden:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet. Här är målet att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet i skolväsendet.
  • Likvärdig tillgång och användning. Här är målet att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen såväl som att effektivisera verksamheten.
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Här är målet att forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.

Förslag till ny strategi för skolans digitalisering

Förslaget till ny strategi överlämnades av Skolverket till regeringen den 19 december 2022. Hur den fortsatta hanteringen ser ut är i dagsläget oklart.

I förslaget till ny strategi skriver Skolverket bland annat att syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet och på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Förslag ny strategi för skolans digitalisering, Skolverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR