Publicerad 24 april 2024

Krisberedskap, regioner

Regionerna har viktiga uppgifter inom svensk krisberedskap, då de ansvarar för verksamheter som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Överenskommelse med MSB 2024–2026

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 243 kB.

Huvuddelen av ersättningen användas till personalkostnader. Ersättningen får även användas till att medverka i länsstyrelserna, men även andra aktörers, planering och aktiviteter som syftar till att stärka krisberedskapen eller det civila försvaret. Det är även möjligt att använda ersättningen till vissa begränsade investeringar som tydligt stärker krisberedskapen eller det civila försvaret.

Lagen om extraordinära händelser (LEH)

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, riksdagen

I lagen om (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH) anges ett antal uppgifter för regionerna. Regionerna ska bland annat:

 • genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • ha en plan för hantering av extraordinära händelser
 • ha en krisledningsnämnd
 • utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal
 • rapportera till staten.

Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Föreskrifterna utgår från begreppet särskild händelse.

Enligt föreskrifterna ska det i regionerna bland annat finnas:

 • en katastrofmedicinsk beredskapsplan
 • en tjänsteman i beredskap (TiB)
 • en särskild sjukvårdsledning som aktiveras vid särskilda händelser
 • planering för hur behovet av robusta och säkra lokaler ska tillgodoses
 • krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av en allvarlig händelse.

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Sedan den 1 januari 2024 finns en förordning om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap. Förordningens syfte är att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap för att kunna upprätthålla verksamheten även i höjd beredskap. Statsbidraget omfattar 448 miljoner för år 2024. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela statsbidraget till regionerna. Det sker genom ett ansökningsförfarande från regionerna.

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.