Publicerad 31 januari 2023

Krisberedskap, regioner

Regionerna har viktiga uppgifter inom svensk krisberedskap, då de ansvarar för verksamheter som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts och gäller från 1 januari 2023 och tills vidare.

Överenskommelsen reglerar statlig ersättning och stöd utifrån de uppgifter som finns i Lagen om extraordinära händelser (LEH).

Regeringen har anslagit en ersättning till regionerna om totalt 45 miljoner kronor per år.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2023 (PDF) Pdf, 546 kB.

Lagen om extraordinära händelser (LEH)

I lagen om (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (LEH) anges ett antal uppgifter för regionerna. Regionerna ska bland annat:

 • genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
 • ha en plan för hantering av extraordinära händelser
 • ha en krisledningsnämnd
 • utbilda och öva förtroendevalda och anställd personal
 • rapportera till staten.

Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och regioner ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Föreskrifter om katastrofmedicinsk beredskap

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22). Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Föreskrifterna utgår från begreppet särskild händelse.

Enligt föreskrifterna ska det i regionerna bland annat finnas:

 • en katastrofmedicinsk beredskapsplan
 • en tjänsteman i beredskap (TiB)
 • en särskild sjukvårdsledning som aktiveras vid särskilda händelser
 • planering för hur behovet av robusta och säkra lokaler ska tillgodoses
 • krisstöd till dem som har drabbats av eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som en följd av en allvarlig händelse.

SKR tycker

 • Statens ersättning till regionerna för arbetet med krisberedskap i LEH är kraftigt underdimensionerad. Idag omfattar ersättningen totalt 45 mnkr, men den borde vara minst 150 mnkr för att täcka regionernas kostnader.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.