Publicerad 24 maj 2023

Krisberedskap, kommuner

Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan SKR och MSB. Perioden 2019–2022, överenskommelsen är förlängd och justerad för kommunernas krisberedskap 2023.

Förlängd och justerad överenskommelse för kommunernas krisberedskap 2023 (PDF) Pdf, 551 kB.

Överenskommelsen reglerar uppgifter och ersättningen för kommunernas arbete med krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Enligt LEH ska kommunerna få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför.

MSB och SKR ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur ersättningen får användas.

Handbok i kommunal krisberedskap

Handbok i kommunal krisberedskap

Som en del i det stöd som ingår i överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 arbetar MSB och SKR tillsammans med att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Staten ska stödja kommunernas arbete

I överenskommelsen 2019–2022 regleras statens stöd. MSB åtar sig att ta fram ett omfattande stödpaket till kommunerna. Här är några exempel:

 • MSB ska verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, bland annat avseende metodutveckling.
 • MSB ska i samarbete med SKR och berörda myndigheter ta fram en handbok i kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet.
 • MSB samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.
 • MSB ska ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
 • MSB ska ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.
 • MSB ska ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till allmänheten vid extraordinär händelse.

Styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap

Styrdokumentet för kommunens arbete med krisberedskap renodlas och får ett mer strategiskt innehåll. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla:

 • Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.
 • Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
 • Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
 • Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Exempel på stabsarbete i kris

Västerås stad har i samarbete med SKR tagit fram ett material där de beskriver hur de arbetat med sin krisorganisation under Coronapandemin.

Stabsarbete vid kris, så fungerar det i Västerås stad (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.