Publicerad 31 januari 2024

Handbok i civil beredskap för kommuner

En handbok om hur en kommun kan arbeta med civil beredskap.

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i civil beredskap för kommuner. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med civil beredskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och civil beredskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med civil beredskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

Handboken i kommunal krisberedskap är indelade i fyra block. Block 1, Övergripande processer. Block 2, Kommunala verksamheter. Block 3, Särskilda funktioner. Block 4, Riskkatalog.

Övergripande processer

Här beskrivs hur beredskapen i Sverige är uppbyggd och kommunens övergripande uppgifter såsom risk- och sårbarhetsanalys, planering, krisledningsnämnd, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning samt rapportering.

Övergripande processer, MSB (PDF)

Kommunala verksamheter

Verksamheter som alltid behöver fungera beskrivs ur ett civilt beredskapsperspektiv i egna kapitel. Kapitel om följande verksamheter har hittills färdigställts:

Avlopp, MSB (PDF) Pdf, 2 MB.

Dricksvatten, MSB (PDF)

Energiförsörjning, MSB (PDF)

Fysisk planering, MSB (PDF)

Förskola, grundskola och gymnasieskola, MSB (PDF)

Genomförande av val, MSB (PDF)

Kommunal hälso- och sjukvård, MSB (PDF) Pdf, 1 MB.

Kommunala gator, MSB (PDF)

Kommunala fastigheter och byggnader, MSB (PDF) Pdf, 751 kB.

Kultur, fritid och evenemang, MSB (PDF)

Miljö- och hälsoskydd, MSB (PDF) Pdf, 803 kB.

Renhållning, MSB (PDF)

Räddningstjänst, MSB (PDF)

Socialtjänst, MSB (PDF) Pdf, 1 MB.

Kommande leveranser, kommunala verksamheter

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Under 2024 kommer kapitel om följande verksamheter att publiceras:

 • Hamnar
 • Revidering av övergripande processer
 • Revidering av genomförande av val

Särskilda funktioner

Här beskrivs kommunens krisberedskap och funktion utifrån specifika uppgifter och risker. Dessa särskilda funktioner är inte kopplade till en specifik kommunal verksamhet.

Riskkatalog

Riskkatalogen är framtagen som ett stöd i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys, men informationen kan även vara användbar för andra, såsom regioner och myndigheter.

Riskkatalogen kommer att uppdateras kontinuerligt och nya kapitel kommer att publiceras löpande.

Uppdateringar av Riskkatalogen 2024

Under 2024 kommer Riskkatalogen att uppdateras med följande kapitel:

 • Terrorism och extremism
 • Nukleära händelser
 • Radiologiska händelser
 • Sabotage
 • Biologiska händelser

Webbinarier om handboken

Se webbinarier om handboken på MSB:s webbsida

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michaela Stenman
  Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.