Publicerad 25 april 2022

Handbok i kommunal krisberedskap

En handbok om hur en kommun kan arbeta med krisberedskap.

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med krisberedskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

Kommunala verksamheter

Verksamheter som alltid behöver fungera beskrivs ur ett krisberedskapsperspektiv i egna kapitel. Kapitel om följande verksamheter har hittills färdigställts:

Dricksvatten, MSB (PDF)

Energiförsörjning, MSB (PDF)

Fysisk planering, MSB (PDF)

Genomförande av val, MSB (PDF)

Kultur, fritid och evenemang, MSB (PDF)

Renhållning, MSB (PDF)

Räddningstjänst, MSB (PDF)

Förskola, grundskola och gymnasieskola, MSB (PDF)

Kommunala gator, MSB (PDF)

Kommande leveranser

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Under 2022 kommer kapitel om följande verksamheter att publiceras:

  • Värmebölja
  • Jordbävningar
  • Avlopp
  • Kommunala fastigheter och byggnader
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • HR
  • Socialtjänst

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR