Publicerad 13 februari 2024

Krisberedskap

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin krisberedskap. Därmed verkar vi även för att stärka hela samhällets krisberedskap.

Handbok i civil beredskap

Handbok i civil beredskap för kommuner

MSB och SKR har tillsammans tagit fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur de kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter. Kommande kapitel, som tas fram av MSB, fokuserar på civil beredskap.

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap, kommuner

Samarbetsrum för civilt försvar och krisberedskap är en arena för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan experter, strateger och andra befattningar inom civilt försvar och/eller krisberedskap i kommuner.

Intresseanmälan för deltagande i samarbetsrummet

SKR tycker: Krisberedskap

SKR vill ha sektorsansvar för krisberedskap i kultur- och fritidssektorn

Besöksmål och evenemang inom kultur- och fritidssektorn har i flera fall utgjort måltavlor för terrorattentat i Europa under de senaste åren. SKR anser att regeringen bör införa ett sektorsansvar för krisberedskap, civilt försvar och skydd mot terrorism i kultur- och fritidssektorn (se yttrandet sidan 11).

SKR:s yttrande över Besöksnäringsutredningens betänkande (PDF) Pdf, 287 kB.

SKR vill ha mer stöd till skolans arbete med krisberedskap

SKR anser att Utbildningsdepartementet bör ge Skolverket i uppdrag att över tid stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola, förskola och förskoleklass.

SKR:s hemställan om uppdrag till Skolverket (PDF) Pdf, 242 kB.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap

SKR har svarat på Energimyndighetens remiss av utredningen Tydligare ansvar och roller.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap (PDF) Pdf, 204 kB.

Skapa bättre långsiktighet i arbetet med krisberedskap

SKR har i ett yttrande om finansieringen av civilt försvar även lyft behovet av en reformerad finansiering av arbetet med fredstida krisberedskap.

SKR:s yttrande: MSB:s redovisningar om civilt försvar (PDF) Pdf, 125 kB.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.