Publicerad 29 augusti 2023

Krisberedskap

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin krisberedskap. Därmed verkar vi även för att stärka hela samhällets krisberedskap.

Vi stödjer våra medlemmar genom:

  • intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter
  • verksamhetsutveckling som genomförs tillsammans med kommuner och regioner
  • nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar
  • samordning av kommunernas och regionernas deltagande i samverkansområdena, samt andra nationella forum för krisberedskap.

Handbok i kommunal krisberedskap

Handbok i kommunal krisberedskap

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

SKR tycker: Krisberedskap

Nej till ny lag om kommuners och regioners beredskap

SKR har yttrat sig över utredningen om civilt försvars slutbetänkande Struktur för ökad motståndskraft, SOU 2021:25.

SKR:s yttrande över utredningen om civilt försvars slutbetänkande (PDF) Pdf, 334 kB.

SKR vill ha sektorsansvar för krisberedskap i kultur- och fritidssektorn

Besöksmål och evenemang inom kultur- och fritidssektorn har i flera fall utgjort måltavlor för terrorattentat i Europa under de senaste åren. SKR anser att regeringen bör införa ett sektorsansvar för krisberedskap, civilt försvar och skydd mot terrorism i kultur- och fritidssektorn (se yttrandet sidan 11).

SKR:s yttrande över Besöksnäringsutredningens betänkande (PDF) Pdf, 287 kB.

SKR vill ha mer stöd till skolans arbete med krisberedskap

SKR anser att Utbildningsdepartementet bör ge Skolverket i uppdrag att över tid stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola, förskola och förskoleklass.

SKR:s hemställan om uppdrag till Skolverket (PDF) Pdf, 242 kB.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap

SKR har svarat på Energimyndighetens remiss av utredningen Tydligare ansvar och roller.

Tydligare ansvar och roller i transportsektorns krisberedskap (PDF) Pdf, 204 kB.

Skapa bättre långsiktighet i arbetet med krisberedskap

SKR har i ett yttrande om finansieringen av civilt försvar även lyft behovet av en reformerad finansiering av arbetet med fredstida krisberedskap.

SKR:s yttrande: MSB:s redovisningar om civilt försvar (PDF) Pdf, 125 kB.

Gör om samverkansområdena och inför sektorsansvar

SKR anser att den nuvarande indelningen av samverkansområden inte är ändamålsenlig. Istället bör en ny samverkansstruktur skapas som i första hand bygger på sektorsvis samverkan. Detta förutsätter ett tydligt reglerat sektorsansvar för krisberedskapen – vilket i dag saknas.

SKR:s yttrande till MSB: Översyn av samverkansområdena (PDF) Pdf, 125 kB.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.