Publicerad 2 maj 2023

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Den andra är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Regionerna tilldelas 400 miljoner kronor för att arbeta med följande insatser:

 • Krigsorganisation och dess bemanning
 • Samverkan och ledning
 • Planeringssamverkan
 • Utbildning och övning
 • Omhändertagande av många skadade
 • Försörjningsberedskap
 • Andra robusthetshöjande åtgärder

Regionerna får prioritera mellan insatserna utifrån sina behov och tillgängliga resurser.

SKR tilldelas 5,5 miljoner kronor för att stödja den fortsatta uppbyggnaden av hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse om hälso-och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2023 (PDF) Pdf, 366 kB.

Tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel

SKR och staten har ingått en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 500 miljoner kronor. Medlen får även användas 2023 för ändamålet.

Regionerna ska använda medlen i överenskommelsen till att säkerställa tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till läkemedelsadministration. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur regionernas läkemedelsförsörjning är organiserad, genom inköp av läkemedel för lagerhållning i egen regi eller genom avtal om lagerhållning hos upphandlad aktör. Avsikten är att läkemedlen ska omsättningslagras i nära anslutning till där vård bedrivs.

Tilläggsöverenskommelse försörjningberedskap för läkemedel

Överenskommelse med MSB

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018–2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Denna överenskommelse har justerats och förlängts med revideringar till och med 2023.

Under perioden ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

 • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 •  Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet
 • Krigsorganisation och dess bemanning.

Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF) Pdf, 546 kB.

Fakta om överenskommelsen

 • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
 • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 40 miljoner kronor.
 • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Petra Sundqvist
  Handläggare
 • Ulrika Vestin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.