Publicerad 18 mars 2021

Medborgarlöften

Många kommuner har säkert redan blivit uppvaktade av polisen som vill avge medborgarlöften tillsammans med kommunen. Vad är det för något och är det något som kommunen ska vara med på? Vad innebär det och vad har kommunen att vinna?

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. Arbetsmetoden bygger främst på momenten medarbetardialog, medborgardialog och kommunikation av medborgarlöften. Den här texten beskriver till största del metoden medborgarlöften.

Polisen kommer att arbeta i enlighet med arbetsmodellen. Ni inom kommunen väljer själva huruvida ni vill arbeta på detta sätt, men det är ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Genom att komplettera kommunens och polisens problembild med information från medarbetare och medborgare kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer problemorienterat.

Medborgarlöften

När kommun och polis har fått en bra lägesbild av vilka problem som finns i kommunen är det dags att bestämma vilka man vill samverka kring att lösa, varför problemen uppkommit och vad man kan göra åt dem. Det mynnar ut i aktiviteter eller åtgärder. Några av dessa lämpar sig förhoppningsvis att avge medborgarlöften kring.

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.

Syften med medborgarlöften

 • Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället.
 • Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
 • Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete.
 • Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutsprocesser.
 • Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.

Medarbetardialog

Medarbetardialoger kommer företrädesvis att ske inom Polisen. Medarbetardialoger fördjupar den egna lägesbilden med medarbetarnas kunskap och erfarenhet och är ett sätt att ta tillvara de polisanställdas kompetens och förmåga till att utveckla och förbättra det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Medarbetardialog kan givetvis också göras inom kommunen för att ta till vara den bredd som kommunen har inom sin verksamhet.

Syftet med medarbetardialog

 • Fördjupa kunskapen om den lokala lägesbilden.

Medborgardialog

Medborgadialoger är ett sätt för de som verkar och bor i området att påverka eller bli delaktiga i kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarna är experter på sitt bostadsområde och deras erfarenhet och kunskap är viktiga delar för att få en fördjupad lägesbild.

Medborgardialoger kan genomföras på många olika sätt, exempelvis. genom enkäter, trygghetsvandringar, intervjuer, stormöten, fokusgrupper och liknande.

Kommunerna har vanligtvis stor kunskap och erfarenhet av dialog med medborgarna som är av stor vikt att ta tillvara. SKR har ett bra material och utbildning:

Medborgardialog och delaktighet

Syftet med medborgardialog

 • Öka lokalsamhällets engagemang och delaktighet.
 • Engagera och involvera medborgarna för att ta aktiv del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet exempelvis genom grannsamverkan, trygghetsvandringar och polisens volontärverksamhet.
 • Skapa goda relationer.
 • Ta fram gemensamma förslag på åtgärder för att öka tryggheten.
 • Fördjupa den lägesbild som kommun och polis har av den lokala situationen.

Informationsansvarig

 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.