Publicerad 6 april 2021

Bussar och farthinder

En vanlig fråga till SKR är hur man kan säkra passagen för oskyddade trafikanter utan att försämra arbetsmiljön för bussförarna. Gemensamt med andra parter har vi tagit fram en rekommendation för utformning av farthinder.

På SKR får vi frågor om hur utformningen av farthinder på gator med kollektivtrafik ska se ut. Tillsammans med ett antal myndigheter och organisationer har vi tagit fram en rekommendation för hur dessa frågor bör hanteras och hur farthindren bör vara utformade.

I publikationerna nedan, som kan beställas från Trafikverket, finns generella råd och tips:

Bussar och gupp, utgångspunkter, avsikter och fakta

Bussar och gupp, ett samverkansprojekt

Exempel på ritningar

För dig som söker mer konkret hjälp har vi bilagt standardritningar som Malmö numera bygger efter.

Där har man utvecklat farthindren till ramper på platser med mittrefug. Ramperna har en förhöjning endast före passagen för oskyddade trafikanter. Efter passagen fasas höjdskillnaden ut till noll. Farthindren har fått bra respons från kollektivtrafiken och används numera generellt i Malmö. Även trafiksäkerheten ligger på en god nivå.

Typritningar från Malmö

Typ 301 Plan och sektion (PDF) Pdf, 48 kB.

Typ 302 Föreskrifter ramper (PDF) Pdf, 118 kB.

Typ 303 Ramp på gata med stor andel tung trafik, Typ A (PDF) Pdf, 58 kB.

Typ 304 Ramp på gata med normal andel tung trafik, Typ B (PDF) Pdf, 50 kB.

A3-Typ 305 Ramp på gata med liten andel tung trafik, Typ C (PDF) Pdf, 39 kB.

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.