Publicerad 17 mars 2021

Så går en trafiksäkerhetsrevision till

Genomförande av en trafiksäkerhetsrevision bygger på en standardiserad metod, även om viss anpassning kan ske beroende på kommunens specifika behov och förutsättningar.

Åtta steg mot ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete

Revisionen består av följande åtta steg:

 1. Initiering där trafiksäkerhetsrevisionen förankras och planeras.
 2. Startmöte (besök 1) med politiker och tjänstemän.
 3. Inventeringen är en nulägesanalys av trafiksäkerhetsarbetet baserat på frågeenkät och dokument med relevans för trafiksäkerheten.
 4. Diskussion om nuläget (besök 2) innebär samtal/intervjuer med politiker och tjänstemän om deras syn på kommunens trafiksäkerhetsarbete.
 5. Analys där styrkor och svagheter i kommunens trafiksäkerhetsarbete identifieras och arbetet poängbedöms med hjälp av den standardiserade bedömningsmodellen. Ett första rapportutkast levereras.
 6. Redovisning och framtidsdiskussion (besök 3) där resultatet av trafiksäkerhetsrevisionen redovisas för kommunens politiker och tjänstemän varefter föreslagna förbättringsaktiviteter diskuteras.
 7. Avslutning av revisionen innebär att revisionsrapporten justeras och levereras till kommunen för fortsatt förbättringsarbete inom kommunen. Revisorn återrapporterar även resultatet från revisionen (poängbedömning och antal stjärnor) till SKL.
 8. Uppföljning görs efter ca 1 år då revisorn gör en avstämning med kommunens kontaktperson om hur trafiksäkerhetsarbetet fortgår efter revisionen.

Förenklad revision för mindre kommuner

För kommuner med färre än 15 000 invånare finns möjlighet att genomföra en förenklad trafiksäkerhetsrevision. Arbetsgången är i princip densamma, den största skillnaden är följande (om inte annat avtalas med revisorn):

 • två besök görs istället för tre då slutredovisning endast sker skriftligt från revisorn
 • kommunen sköter arbetet med frågeenkäten själv
 • kontaktpersonen på kommunen är föredragande för ansvarig nämnd/nämnder

Uppföljande trafiksäkerhetsrevision

De kommuner som genomfört en trafiksäkerhetsrevision har möjlighet att göra en uppföljning av bedömningen efter revisionen. Denna revision är något förenklad till sitt utförande jämfört med den vanliga/ordinarie revisionen, men samtidigt är revisorns insats i analysarbete och rapportering ungefär densamma.

Skälet till att göra en uppföljande revision kan vara att kommunen vidtagit åtgärder till följd av den första revisionen och att man vill få detta arbete bedömt av en oberoende part.

En uppföljande revision görs med fördel vart fjärde år, förslagsvis i anslutning till en ny mandatperiod i kommunen då det finns anledning till lägesrapport och omtag i arbetet.

VIKTIGT: Om det dröjer alltför många år mellan revisionstillfällena, eller om flera nya personer tillkommit i organisationen, rekommenderas att man gör en vanlig revision igen. Det gäller särskilt om den tidigare kontaktpersonen inte längre finns kvar. Detta för att säkerställa den värdefulla förankringen som är grunden för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete.

Uppföljningen ska ske utifrån gällande bedömningskriterier, vilket kan innebära att kommunens arbete i vissa delar bedöms utifrån nya kriterier beroende på när den ursprungliga revisionen genomfördes (bedömningsmodellen har reviderats 2007 och 2014).

Arbetsgången för en uppföljande revision är i princip densamma som vanligt, den största skillnaden är att det görs två besök istället för tre. Det är viktigt att komma ihåg att revisorns insats i form av analys och rapportering ändå är ungefär densamma som vid en vanlig revision. Revisorn måste även stämma av mot det tidigare revisionsresultatet.

Informationsansvarig

 • Prem Huq
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.