Publicerad 27 oktober 2022

Nyttan med revisionen

Kommunerna har genom åren varit framgångsrika i sitt trafiksäkerhetsarbete. Men det går att öka effektiviteten och systematiken i själva arbetssättet. Trafiksäkerhetsrevisionen ger hjälp och stöd.

En stor del av olyckorna bland oskyddade trafikanter sker i tätort på det kommunala vägnätet. Kommunernas trafiksäkerhetsarbete är därför mycket viktigt för att minska olyckor och skador bland oskyddade trafikanter, inte minst genom drift och underhåll.

Det långsiktiga och övergripande målet med revisionen är att få en ökad trafiksäkerhet med färre dödade och skadade. Revisionen syftar till att hjälpa kommunerna att ta ett första steg mot:

  • Ökad effektivitet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet
  • Ökad samsyn inom kommunen när det gäller trafiksäkerhetsfrågor
  • Ökad samverkan internt och externt när det gäller trafiksäkerhetsfrågor

Revisionen leder till positiva förändringar

Trafiksäkerhetsrevisionen ger en standardiserad och genomgripande analys av kommunens trafiksäkerhetsarbete och pekar ut styrkor och svagheter samt förbättringsmöjligheter. Förutom denna kartläggning utgör revisionen också ett avstamp för fortsatt arbete.

Revisionen hjälper kommunen att direkt fortsätta med aktiviteter som utgår från kommunens egna förutsättningar och som leder till positiva förändringar på både kort och lång sikt.

Genomförs i dialogform

Revisionen genomförs till stor del i dialogform genom möten som leds av revisorn. Politiker och tjänstemän från olika förvaltningar/avdelningar deltar på mötena. Genom att samla alla som på olika sätt är verksamma inom trafiksäkerhetsområdet kan kommunen arbeta vidare med frågan även efter avslutad revision.

Anpassat till TRAST

Trafiksäkerhetsrevisionen har anpassats till det fokus som tillämpas i TRAST-fördjupningen Trafiksäkra staden, SKR:s handbok för kommunala trafiksäkerhetsprogram. Se nedan under "Publikationer".

De förbättringsåtgärder och avsiktsförklaringar som revisionen resulterar i blir en direkt input till trafiksäkerhetsprogrammet.

Gör det möjligt att jämföra med andra kommuner

SKR kommer att göra en översyn av vilka kommuner som har genomfört trafiksäkerhetsrevisioner. Detta för att om möjligt kunna presentera jämförbara data. Vi hoppas kunna återkomma i frågan under 2016.

Kvalitetssäkrar kommunens trafiksäkerhetsarbete

Revisionsverktyget hjälper kommunen att kvalitetssäkra sitt trafiksäkerhetsarbete utifrån kraven i den internationella ledningssystemstandarden för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001. Detta ger goda förutsättningar att ta fram ett ledningssystem för trafiksäkerhet i kommunen och att ISO-certifiera kommunen.

ISO 39001, SIS

Nollvisionen

På nationell nivå sker en styrning av trafiksäkerhetsarbetet inom tio insatsområden mot Nollvisionen etappmål 2020. Flera av dessa insatsområden berör kommunerna.

Nollvisionen, Trafikverket

Publikationer

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR