Publicerad 17 mars 2021

Kommunal trafiksäkerhetsrevision

En trafiksäkerhetsrevision är starten för ett mer systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommunen. Revisionen genomlyser både kommunens arbetssätt och det faktiska resultatet inom trafiksäkerhetsområdet.

SKR har tillsammans med konsulter samt tidigare Vägverket och Vägtrafikinspektionen utvecklat en metod som hjälper kommunerna att kvalitetssäkra trafiksäkerhetsarbetet: Kommunal Trafiksäkerhetsrevision.

Trafiksäkerhetsrevisionen används för att utvärdera trafiksäkerheten i kommunen. Den är också ett verktyg för att öka samsynen och samverkan inom kommunen när det gäller trafiksäkerhetsfrågor.

Revisionen ger svar på viktiga frågor

Exempel på frågeställningar som revisionen ger svar på:

 • Finns mål och strategier i linje med Nollvisionen?
 • Finns ett tydligt utpekat ansvar för trafiksäkerhetsfrågorna?
 • Hur systematiskt arbetar kommunen med uppföljning och utvärdering – och hur uppdaterade är politikerna om läget i kommunen?
 • Finns en trafiknätsanalys att utgå ifrån vid åtgärdsplanering?
 • Hur ser efterlevnaden av hastigheter ut?
 • Hur ser olycksutvecklingen ut?
 • Beaktas trafiksäkerhet vid planärenden, lokalisering och bygglov?
 • Vilka kommunikations- och informationsinsatser görs?
 • Hur kvalitetssäkras drift och underhåll?
 • Ställs trafiksäkerhetskrav vid upphandling av skolskjuts?

En kvalitetsstämpel för kommunen

Oavsett kommunens utgångsläge ger trafiksäkerhetsrevisionen nya krafter i trafiksäkerhetsarbetet. En utomstående revisor ser på kommunens arbete och situation med objektiva ögon. Kommunen får en kvalitetsstämpel och konkret hjälp att gå vidare med sitt trafiksäkerhetsarbete – mot färre dödade och skadade i trafiken. Läs mer om nyttan med revisionen:

Nyttan med revisionen

Så går en trafiksäkerhetsrevision till

Revisionen består av åtta steg. För mindre kommuner finns möjligheten att genomföra en förenklad revision. SKR har sammanställt hur en revision går till:

Så går en trafiksäkerhetsrevision till

Ladda ner material

SKL har ställt samman ett antal dokument som kan användas vid genomförande av en trafiksäkerhetsrevision. Dessa innehåller till exempel:

 • Handledning
 • Bedömningsmodell
 • Minienkät för tjänstemän
 • Mall för beräkning av olyckstal
 • Olycksstatistik

Revisionsmaterialet

Informationsansvarig

 • Prem Huq
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR