Publicerad 7 maj 2024

Trafikplanering, trafiksäkerhet

Kommuner har en viktig uppgift i att skapa attraktiva och långsiktigt hållbara samhällen. I detta spelar trafikplaneringen stor roll. SKR har gett ut ett antal publikationer som ska vara ett stöd i kommunernas arbete.

Ett hållbart transportsystem kan förverkligas med en trafikplanering som präglas av en helhetssyn. Med det menas att alla aspekter i stadsplaneringen beaktas – trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö, trygghet, hälsa och jämställdhet.

Trafik för en attraktiv stad

SKR och Trafikverket har tagit fram flera nationella riktlinjer och råd som ska fungera som stöd i kommunernas arbete med trafikplanering. Dessa finns samlade i en serie publikationer med samlingsnamnet Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Serien består av dels ett par huvuddokument, dels ett antal fördjupningar för dig som vill läsa mer i en speciell fråga. Trafikverket ansvarar fortsättningsvis för utgivning och uppdateringar.

Trafik för en attraktiv stad, Trafikverket

Lär dig utforma gaturummet!

VGU-guiden vänder sig till alla i branschen som i olika skeden deltar i utformningsprocessen för en väg eller gata. Exempel på användare är projektledare, väg- och gatuprojektörer, trafikplanerare, konsulter och andra som utformar väg- och gaturum, såväl i tätort som i landsbygd.

VGU-guiden består av två handböcker, dels en om utformningsprocessen och dels en om stödjande kunskap. Den kommunala VGU-guiden från 2015 har utgått och dess innehåll har inarbetats i den nu gällande VGU-guiden.

VGU-guiden, utformningsprocess

VGU-guiden, stödjande kunskap

Exempelbanken

Databasen Exempelbanken innehåller många exempel på både fysiska ombyggnationer och trafikplaner.

Exempelbanken

Nationell vägdatabas, NVDB

All den information som finns kopplad till gatan och gaturummet kan vara betydelsefull att samla och använda på olika sätt. SKR och Trafikverket samarbetar inom NVDB, en nationell vägdatabas, där information om gatan och gaturummet kan läggas in.

NVDB, Nationell vägdatabas

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.