Publicerad 11 februari 2022

Långsiktiga transportplaner

Ökade satsningar på infrastruktur i kommuner och regioner bidrar till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet.

Vart fjärde år beslutar regeringen om nationell plan för transportinfrastruktur som beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas de kommande 12 åren. En delmängd av den nationella planen är länsplanerna för regional transportinfrastruktur som de regionalt utvecklingsansvariga, det vill säga Sveriges 21 regioner, har i uppdrag att upprätta och fastställa. I gällande plan handlar det om lite mindre än 40 av de omkring 700 miljarder som finns i gällande nationella plan 2018-2029.

SKR bevakar transportinfrastrukturområdet och arbetar för att kommuners och regioners behov ska hörsammas. SKR driver arbetet genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och Regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

SKR tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR