Publicerad 16 mars 2021

Lagstiftning, skolskjuts

Här hittar du några av de lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör skolskjuts.

Skollagen

Anger kommunens skyldigheter i kapitel 10 (grundskolan), kapitel 11 (särskolan), kapitel 12 (specialskolan) och i kapitel 13 (sameskolan). Innehåller även bestämmelser om överklagande av skolskjutsbeslut i kapitel 28, 5 §.

Skollagen SFS 2010:800

Föräldrabalken

I 6 kap beskrivs bland annat föräldrarnas ansvar.

Föräldrabalken SFS 1949:381

Skolskjutsförordningen

Anger regler och ansvar för de särskilt anordnade skolskjutsarna.

Skolskjutsförordningen SFS 1970:340

Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning

Föreskrifterna anger vad som ska beaktas när det gäller planering och anordnande av skolskjutsning.

Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17

Lag om kommunens ansvar för gymnasieelevers dagliga resor till och från skolan

Anger kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan.

Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1110

Förordning om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Kompletterande bestämmelser till ovanstående lag.

Förordningen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1120

Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

Förordningen anger vilka kostnader som är bidragsberättigade för funktionshindrade Kompletterande bestämmelser till ovanstående lag.

Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan SFS 1995:667

Taxiförordningen

I förordningens 1 kap 3 § anges vad som inte är att betrakta som taxitrafik.

Taxitrafikförordningen SFS 2012:238

Förordningen om vilotider

I förordningen finns bland annat bestämmelser om kör- och vilotider samt tidböcker vid skolskjutsning. Bestämmelserna gäller även när kommunen kör i egen regi.

Förordningen om vilotider SFS 1994:1297

Föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn

I Transportstyrelsens föreskrifter anges hur bilbälten och skyddsanordningar ska användas.

Användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn, TSFS 2014:52 (PDF) Pdf, 29 kB.

Föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar

I 25 kap finns regler för skyltars utformning på skolskjutsfordon.
I 30 kap 16 § regleras kraven på bältesutrustning i bussar.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar VVFS 2003:22 (PDF)

Trafikförordningen

I 4 kap 10 § anges vilka regler som gäller för bältesanvändning.
I 4 kap 6 § anges var det ska finnas information om antalet tillåtna passagerare i fordon.

Trafikförordningen SFS 1998:1276

Lag om kollektivtrafik

Lagen reglerar ansvaret för den regionala kollektivtrafiken och hur verksamheten ska organiseras.

Lag om kollektivtrafik SFS 2010:1065

Lag om offentlig upphandling

Lag om offentlig upphandling SFS 2007:1091

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.