Publicerad 11 februari 2022

Särskilda persontransporter

Särskilda persontransporter är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Syftet med dessa transporter är att resenärer med särskilda behov ska ha möjlighet att resa.

Särskilda persontransporter är transporter och ersättningar för transporter som kräver särskilt beslut eller tillstånd, alternativt genomförs under särskilda förutsättningar. På det sättet skiljer sig de särskilda persontransporterna från kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Särskilda persontransporter styrs av egna lagar. De lagar som reglerar särskilda persontransporter är rättighets- eller ersättningslagar och är:

  • Lagen (1997:736) om färdtjänst
  • Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
  • Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor
    Skollagen (2010:800)
  • Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Även lagen (2010:1065) om kollektivtrafik är av relevans för särskilda persontransporter, liksom en del andra regleringar.

Färdtjänst- och skolskjutsdagar

Vartannat år arrangerar SKR färdtjänst- och skolskjutsdagar i samband med Persontrafik, som är en mässa och konferens.

Persontrafik

Utredning om förändrad lagstiftning

2017-2018 gjordes en statlig utredning som sommaren 2018 publicerade betänkandet Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning. SKR:s handläggare Sara Rhudin medverkade som expert i utredningen.

Utredningens uppdrag var att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter, samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder.

I remitteringen av betänkandet tillstyrkte SKR utredningens förslag i stort, framför allt förslaget om att behålla frivillighet i huvudmannaskap samt utformningen av en ny samlad ramlag för särskilda persontransporter.

SKR hade sedan många år efterlyst en översyn av lagarna som styr särskilda persontransporter. 2014 publicerade SKR en studie i vilka effekter en samlad lagstiftning skulle få på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter. Efter studien fick Trafikanalys ett regeringsuppdrag att titta vidare på frågan.

SKL tycker

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.