Publicerad 24 januari 2023

Kollektivtrafik, persontransporter

Många människor reser dagligen till skola, arbete och fritidsaktiviteter. I varje län finns en regional kollektivtrafikmyndighet som har till uppgift att fastställa mål och planera för länets kollektivtrafik.

Hållbara städer och en attraktiv gles- och landsbygd bygger på att det finns en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är ett medel att uppnå andra mål i samhället, som miljö- och klimatmål, regional tillväxt och utveckling, minskad trängsel och ökad tillgänglighet.

Utbudet i kollektivtrafiken har ökat på senare år, framför allt i den regionala tågtrafiken som har stor betydelse i samhället. Det är viktigt att diskutera satsningar och prioriteringar, till exempel att ny bebyggelse planeras mer efter medborgarnas möjligheter och behov av att resa kollektivt.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter

Kollektivtrafiklagen i Sverige gäller för kollektivtrafik på väg, spår och vatten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län.

Kollektivtrafiklagen utgår från EU:s kollektivtrafikförordning. Både i den och i kollektivtrafiklagen definieras vad kollektivtrafik är och hur uppdraget ser ut.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Riksdagen

EU:s kollektivtrafikförordning (PDF) Pdf, 104 kB.

Trafikförsörjningsprogrammen fastställer målen

Varje kollektivtrafikmyndighet tar fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer strategiska mål för kollektivtrafikens utveckling och vilka sträckningar som omfattas av den allmänna trafikplikten, det vill säga vilken trafik som man avser att handla upp, eller driva i egen regi.

Kollektivtrafiklagen gör det även möjligt för företag att driva kommersiell kollektivtrafik. Sådan trafik ska anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten och till en nationell trafikdatabas som Samtrafiken sköter på uppdrag av Transportstyrelsen.

SKR ordnar nätverksträffar

SKR stödjer det strategiska arbetet med att utveckla och förbättra kollektivtrafiken genom att bland annat erbjuda nätverksträffar för förvaltningschefer och politiker i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

SKR erbjuder även juridisk rådgivning, svarar på remisser och deltar i utredningar och andra sammanhang för att bevaka medlemmarnas intressen.

Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik

SKR är med i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övriga samarbetspartners är Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Jernhusen. Inom Partnersamverkan har en branschgemensam avtalsprocess tagits fram med syfte att få bättre affärsmässighet i upphandlingar.

Partnersamverkan.se

SKR tycker

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.