Publicerad 15 mars 2021

Driftstöd

De regionala flygplatserna både ägs och finansieras till stor del av kommuner och regioner. Att driva en regional flygplats innebär idag att ägarna i stor utsträckning måste tillskjuta driftsstöd och för detta måste EU:s regler kring offentligt stöd följas.

Ägarna tillför pengar för att klara verksamheten då ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken på de regionala flygplatserna vilar på regioner och kommuner. Att ägarna tillför pengar är en förutsättning för de regionala flygplatserna, då statens driftbidrag urholkats allt mer samtidigt som nya regelverk medfört ökade kostnader.

Sedan maj 2017 gäller EU:s gruppundantag (GBER) för stöd till flygplatser inom Europa. Detta gör det möjligt att ge offentligt stöd, till exempel driftstöd, till flygplatser med upp till 200 000 passagerare per år, utan att först få kommissionens godkännande. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).

EU-Kommissionens förordning nummer 651/2014, EUR-lex

Statliga flygplatser berörs inte

Statens flygplatser berörs inte av frågan om driftstöd på samma sätt, då de 10 statliga flygplatserna ingår i en koncern och har ett positivt resultat totalt sett. För regionala flygplatser med över 200 000 passagerare per år krävs ett godkännande av EU-kommissionen innan stöd kan ges via ett s.k. SGEI-förordnande.

Tre regionala flygplatser har idag godkända SGEI-förordnanden: Sundsvall, Kalmar och Skellefteå.

Informationsansvarig

  • Ulrika Nordenfjäll
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.