Publicerad 18 oktober 2021

Sammanhållningspolitik, EU

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.

Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala budgetram. Den genomförs genom olika struktur- och investeringsfonder; Regionalfonden, Socialfonden, Havs- och fiskerifonden samt Landsbygdsprogrammet. Framförallt Regionalfonden och Socialfonden berör den lokala och regionala nivån

EU:s fonder och program

Återhämtningsstöd genom React

De ekonomiska effekterna av Corona har varit påtaglig i EU:s regioner. Genom initiativet REACT-EU har EU beslutat om återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner. Det innebär extra finansiering till sammanhållningspolitiken 2021–2023 som i praktiken förlänger nuvarande programmen för ERUF och ESF fram till 2023.

Programperioden 2021–2027

SKR intressebevakar kontinuerligt utvecklingen av sammanhållningspolitiken och för framtida regionalpolitik på EU-nivå tillsammans med kommuner och regioner genom olika nätverk. Frågan är också en stående punkt på ”Nationellt forum”, där regionala politiska företrädare träffas för dialog med regeringen.

Långtidsbudgeten för 2021–2027 är beslutad och fördelningen till medlemsländer för sammanhållningspolitikens fonder. Regionerna har inom sina programområden skrivit fram åtta regionalfondsprogram och Tillväxtverket har skrivit fram ett nationellt regionalfondsprogram. Dessa program kommer nu att vidare bearbetas av regioner, näringsdepartementet och EU-kommissionen.

Regeringskansliet har skrivit fram en partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) som varit ute på remiss. SKR: styrelse beslutade i december 2020 att lämna synpunkter.

SKR:s remissvar Partneröverenskommelsen för perioden 2021–2027

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.