Publicerad 31 januari 2022

Ärendetyper som återfinns i andra underlag

Taxan avgör inte vad nämnd eller förvaltning ska eller får arbeta med. Kommunens olika taxor styr inte vilken förvaltning som exempelvis hanterar ärenden om strandskydd eller försäljning av geodataprodukter.

Det betyder däremot inte att dessa ärenden inte kan hanteras av byggnadsnämnden eller byggnadsnämndens förvaltning. Det ska i så fall framgå av nämndens reglemente. Inget hindrar heller att miljönämnd eller motsvarande nämnd, genom sin delegationsordning, delegerar beslutanderätt beträffande prövning av strandskydd enligt miljöbalken till tjänsteperson i byggnadsnämndens förvaltning.

Utstakning och nybyggnadskarta

När det gäller sådant som vanligtvis räknas till kart- och mätverksamheten i kommunen, finns det två uppgifter som återfinns i PBL. Det är utstakning (10 kap. 26 § PBL) och nybyggnadskarta (12 kap 4 § PBL). Därför finns dessa två ärendetyper i Underlag för konstruktion av PBL-taxa. Övriga delar av denna verksamhet behandlas i det underlag som avser taxa för geodata.

Taxa för geodata

Strandskyddsdispens

Ärenden om strandskyddsdispens handläggs inte enligt PBL utan med stöd av miljöbalken. Ärenden om strandskyddsdispens återfinns därför i SKR:s underlag för miljöbalkstaxa, inte i PBL-taxan.

Taxa inom miljöbalkens område

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.