Publicerad 15 juni 2022

Mervärdesskatt vid avgifter enligt PBL

Mervärdesskatt (moms) utgår inte på avgifterna i taxan förutom i två undantagsfall.

Moms utgår vid två tillfällen

Enligt mervärdesskattelagen utgår inte mervärdesskatt (moms) på verksamhet som bedrivs av en kommun och som ingår som ett led i myndighetsutövning. Moms utgår därmed inte på avgifterna i taxan, med i dagsläget två undantag:

  1. Det första är genomförande av utstakning. Utstakning utgör inte myndighetsutövning, utan är en form av myndighetsservice.
  2. Det andra är tillhandahållande av nybyggnadskarta som saknar samband med en bygglovsprövning.

Skatteverket har under 2022 publicerat förtydliganden i sin elektroniska momshandledning (rättslig vägledning) avseende avgifter för utstakning respektive nybyggnadskarta. Enligt Skatteverket gäller följande:

Utförande av utstakning

Om byggnadsnämnden utför utstakning, i egen regi eller via en upphandlad extern aktör, är det fråga om tillhandahållande av myndighetsservice och inte myndighetsutövning. Det innebär att avgift för utförande av utstakning ska belastas med moms.

Det kan vara värt att observera att momsskyldigheten alltså enbart avser utförandet av utstakningen. Beslutet om att utstakning ska utföras eller inte hör till arbetet med startbeskedet och utgör därmed myndighetsutövning. Det är byggnadsnämnden som ensidigt beslutar om det finns behov av utstakning eller inte. Det är även byggnadsnämnden som beslutar om utstakningen ska göras i kommunal regi eller om byggherren själv ska få ansvara för utstakningen. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon som har tillräcklig kompetens, ska byggnadsnämnden som huvudregel godta detta (prop. 1993/94:178 s. 67). I sammanhanget ska påpekas att det alltid är byggherren som ansvarar för att det som utförs följer vad som beslutats i lovet och startbeskedet, exempelvis vad gäller placering och höjd, 10 kap. 5 § PBL.

Tillhandahållande av nybyggnadskarta som saknar samband med en bygglovsprövning

Om byggnadsnämnden tillhandahåller en nybyggnadskarta som inte behövs för en bygglovsprövning eller som saknar samband med en bygglovsprövning, ska tjänsten belastas med moms. Det beror på att tillhandahållandet inte ingår i hanteringen av ett lovärende – och utgör därmed inte heller ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt.

Tillhandahållande av nybyggnadskarta som behövs för en bygglovsprövning

Förhållandet är det omvända när det handlar om en nybyggnadskarta som behövs för en bygglovsprövning. Tjänsten ska då inte belastas med moms eftersom tillhandahållandet utgör en del i hanteringen av lovärendet och därmed också ett sådant led i myndighetsutövning som medför att undantaget i 4 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen är tillämpligt.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.