Publicerad 19 oktober 2023

Markpriser och markförvaltning för bostäder och verksamhetsmark

SKR har i en enkät till landets kommuner hämtat in en stor mängd information om markpriser och markförvaltning för bostäder och verksamhetsmark under 2022. Undersökningen visar bland annat till vilket genomsnittligt pris de sålde mark för bostadsbyggande och verksamhetsmark, vilka faktorer som ligger bakom försäljning och förvärv av mark samt vilka krav kommunerna ställer inom ramen för markanvisning.

Det är inte kommunernas markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige som det ofta påstås i den allmänna debatten. Kommunal mark är en liten utgift i bostadsbyggandet, visar enkätsvar från kommunerna.

Studien är unik eftersom den i den del som rör markförsäljning fokuserar på just köpeskillingen. Exempelvis har SCB i sin statistik gällande markpriser utöver köpeskillingen även inkluderat kostnader för till exempel markarbeten, räntor och fastighetsbildning.

Enkätstudien har genomförts två gånger tidigare för åren 2016 och 2019. 80 procent av landets kommuner deltog i den senaste studien, däribland 17 av de 20 kommuner som har flest invånare.

Markförsäljning för nybyggnation av bostäder

Markförsäljning för uppförande av bostäder, statistik

I denna del av studien redovisar vi statistik över markpriser för bostadsrätter, hyresrätter samt en- och tvåbostadshus, både per kvadratmeter bruttoarea och kvadratmeter tomtarea.

Verksamhetsmark

Verksamhetsmark, förvärv och prisstatistik

Enkäterna för 2016 och 2019 har helt fokuserat på mark för bostadsbebyggelse. I den senaste enkätstudien har vi även ställt frågor rörande mark för verksamhetsändamål. Av svaren framgår bland annat att kommunerna i stor utsträckning arbetar aktivt med förvärv och försäljning av verksamhetsmark.

Markanvisningar, markförvärv och särkrav

Markanvisningar, markförvärv och särkrav, statistik

Utöver uppgifter om prisnivåer vid markförsäljningar samlar SKR även in statistik kring markförvärv och kommunernas kravställningar i markanvisningsprocessen och frågor som rör tillgången på mark för bostadsbyggande.

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.