Publicerad 26 mars 2021

Samordning, samlokalisering och kommunens roll i detta

Information om kommunens möjligheter att verka för dialog mellan operatörer och en större samlokalisering.

 • Får vi utfärda villkor för bygglov mot verksamhetsutövaren med krav på avveckling av befintlig 3G-mast vid etablering av 5G-mast i närheten av denna?

  Det går i vissa fall att villkora bygglov men sökanden måste kunna uppfylla villkoret. Om det till exempel står en befintlig mast och sökanden vill bygga en ny mast i närheten så kan byggnadsnämnden villkora lovet med att den gamla masten först tas bort om det annars inte går att ge bygglov för den nya masten. Detta förutsätter att det är sökandens egen befintliga mast och att denne därför har rådighet över frågan.

  Detta fungerar på samma sätt som att man kan ge bygglov med villkor för ett nytt hus på en tomt där det redan står ett hus. Här kan förutsättningen vara att båda husen inte kan stå där samtidigt av till exempel planskäl. Finns det en befintlig mast som ägs av en operatör och en annan operatör vill bygga i närheten så blir det en vanlig prövning där den befintliga masten eventuellt hindrar att bygglov av något skäl ges för ny mast i närheten. I en sådan situation blir det inga villkor, utan ett avslag på bygglovansökan.

 • Kan en påbyggnad med 5G göras på en befintlig mast med 3G eller 4G-teknik, och finns det någon given begränsning för hur många operatörer som kan samlokaliseras till en och samma mast?

  Master kan utan tekniska störningar placeras nära varandra. Det är emellertid mer yteffektivt att verka för en samlokalisering i så stor utsträckning det är möjligt. Sannolikt kommer det i flera fall vara så att 3G-master återanvänds för 5G-nätet. I vissa fall kan den befintliga masten vara i dåligt skick och behöva ersättas med en ny. I och med att 5G-tekniken kan användas för olika ändamål på olika platser kan det även vara så att platsen där den befintliga 3G-masten står inte nödvändigtvis är den bästa för en ny sändare för 5G.

  Samlokalisering är det eftersträvansvärda alternativet av en rad olika orsaker, inte minst miljömässiga. Begränsningen av hur många operatörer som kan finnas i samma mast är teoretiskt sett beroende av vad utrymmet tillåter. Det är emellertid inte givet att operatörerna av nätplaneringstekniska eller kommersiella skäl önskar eller kan acceptera samlokalisering. Om det är lämpligt eller ej kan bero på hur nätet är byggt runtomkring. Just den masten som kommunen vill hänvisa till kanske inte passar tillsammans med det nät man redan har eller avser att bygga i området. Men går det att hitta en lösning för samlokalisering är det oftast en bra lösning för alla parter. Se vidare nedan.

 • Kan kommunen verka för en samordning mellan operatörerna?

  Det finns i praktiken inte något sätt för kommunen att tvinga operatörerna att samarbeta. Däremot har kommunerna möjlighet att verka för samordning mellan operatörerna genom dialog.

  Enligt 2 kap. 2 § PBL skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Av bestämmelserna i 2 kap. PBL följer vidare att en långsiktigt god hushållning med mark och vatten skall främjas och att olika allmänna intressen skall beaktas. Enligt 2 kap. PBL skall bland annat hänsyn tas till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

  Med stöd av dessa bestämmelser kan byggnadsnämnden under arbetet föra en dialog med sökandena om bästa lokalisering av masterna utifrån ett PBL-perspektiv. Även om master för elektronisk kommunikation är ett allmänt intresse måste detta vägas mot andra allmänna och enskilda intressen. Det är därför inte givet att det för teleoperatören optimala läget är godtagbart.

  I detta sammanhang kan uppmärksammas att lagen (SFS 2020:340) om elektronisk kommunikation innehåller bestämmelser som gör det möjligt att förplikta en operatör att mot marknadsmässig ersättning tillhandahålla samlokalisering eller andra möjligheter till gemensamt utnyttjande av egendom eller annat. Dessa bestämmelser fungerar emellertid inte som verktyg för kommunerna utan riktar sig till operatörerna.

Informationsansvarig

 • Johan Sjöstrand
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.