Publicerad 26 mars 2021

Lovplikt och förutsättningar för bygglov

Information om lagstöd och förutsättningar för att bevilja/neka bygglov för infrastrukturen kring elektronisk kommunikation.

 • Krävs det bygglov för radio-, telemaster och torn?

  Uppförande av radio- och telemaster kräver bygglov. Lovplikten har tillkommit för att kunna bedöma hur master inverkar på stads- och landskapsbilden och hur säkerhetsfrågorna beaktas. Det är alltså masten i sig som är bygglovspliktig och fungerar som en teknikbärare där det går att sätta upp olika utrustning, t.ex. antenner för 4G, 5G eller radiosändare för FM-nätet.

 • Krävs det bygglov för antenner på byggnader och anläggningar?

  I regel krävs inte bygglov för antenner men det finns undantag.

  Det ska alltid göras en bedömning avseende antennens placering och påverkan på byggnaden eller anläggningen ur arkitektonisk synvinkel (8 kap. § 1 PBL). Om antennen avsevärt påverkar byggnadens utseende inom detaljplanelagt område krävs bygglov. Fastighetsägarens godkännande är självklart nödvändigt, även om det inte är ett krav för själva bygglovet.

  För master krävs bygglov även om de placeras på befintliga byggnader (6 kap. § 1 PBF), om de inte är väldigt små och endast avsedda för den enskilda byggnadens behov. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

 • Är teknisk utrustning som placeras inne i byggnader lovpliktig?

  Ja, om det leder till att det aktuella utrymmets ändamål ändras (9 kap. § 2 PBL). Ett förrådsutrymme får t ex inte utan vidare användas för en basstation.

 • På vilka grunder kan byggnadsnämnden avvakta med bygglov?

  Om detaljplanearbete pågår kan kommunen avvakta med att lämna bygglov i högst två år genom att besluta om så kallat anstånd (9 kap. 28 § PBL). Kommunen kan dock i dessa situationer medge lov för tillfällig åtgärd (9 kap. § 33 PBL). Kommunen har också möjlighet att, om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, förlänga den tidsfrist som gäller för handläggningen en gång med högst tio veckor (9 kap. 27 § PBL). Kommunen ska normalt lämna bygglov om placering och utformning av anläggningen eller masten överensstämmer med de detaljplan och lagstiftning. Råder det osäkerhet i något avseende kan kommunen begära in kompletteringar.

 • Kan bygglov ges för mast med stöd av översiktsplan?

  Ja. Utanför detaljplanelagt område ges bygglov med stöd av översiktsplan. Kommunens översiktsplan ger vägledning vid bygglovgivning utanför detaljplanelagt område och ska beaktas. Översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande och kan inte ensamt anges som skäl till att neka lov (3 kap. § 2 PBL). Ett avslag måste alltid motiveras utifrån de faktiska omständigheterna på platsen och där kan översiktsplanen fungera som kunskapsunderlag till motiveringen. Om verksamheten kan medföra skada på natur eller kulturmiljön ska ärendet anmälas till länsstyrelsen (MB 12:6).

  Genom att hantera frågor om datakommunikation som en strategisk fråga i den översiktliga planeringen skapas förutsättningar för fördjupad kunskap och större intresse inom både förvaltningsorganisationen och politiskt. Detta gäller både mobiltäckning och fiberutbyggnad. Genom att kommunen tar ställning på en övergripande nivå och tar fram övergripande riktlinjer kring mobilnätsutbyggnad underlättas fortsatt planering och lovhantering. Det underlättar också för kommunen i dialoger med operatörer och andra intressenter. Enskilda masters lokalisering bör dock inte behandlas i översiktsplanen.

 • Vilka handlingar fordras?

  Till bygglovsansökan fogas vid behov nybyggnadskarta om det rör sig om bygglov inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs en karta som visar var masten/anläggningen ska placeras. Dessutom ska måttsatta handlingar såsom ritningar på master, basstationer med mera inlämnas. Utöver det bör en teknisk beskrivning lämnas som bland annat redovisar strålningsberäkningar. Frågan tas upp i samband med det tekniska samrådet. Det är den sökande som med stöd av bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska redovisa om skyddsåtgärder behövs.

  Den som avser att uppföra eller bygga till en byggnad eller annan anläggning som kan utgöra fara för flygsäkerheten är skyldig att göra en flyghinderanmälan om arbetena innan dessa påbörjas i enlighet med Luftfartslagen (2010:500) 6 kap. 23 §.

  Anmälan om flyghinder

  Flyghinder, Transportstyrelsen

 • Hur hanteras gamla master som tas ur bruk?

  För att ta bort en radio- eller telemast eller ett torn krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Gäller rivningen en basstation/teknikbyggnad krävs rivningslov i vanlig ordning. Om ägaren inte tar ansvar för att riva masten blir det bli en tillsynsfråga där fastighetsägaren eller arrendatorn föreläggs att riva masten.

Informationsansvarig

 • Johan Sjöstrand
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.