Publicerad 14 februari 2023

Juridiska förutsättningar

Här redogörs för olika juridiska förutsättningar att ta betalt för geodata enligt SKR:s taxe-underlag.

Följande avsnitt ger en djupare kunskap och förståelse för juridiken kring avgiftsutttag för geodata.

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper för geodata-taxa

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för tillhandahållande av geodataprodukter, utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksam­heten.

Överklaganden

Det är alltid en fördel om kommunfullmäktige kan anta taxan i så god tid som möjligt innan den ska börja gälla. Det beror på att ett sådant beslut kan överklagas genom laglighetsprövning (13 kap. 2 § kommunallagen). Det kan leda till praktiska problem om antagandebeslutet upphävs efter överklagande genom att avgifter som tagits ut med stöd av beslut då kan behöva återbetalas.

Det finns däremot inget hinder mot att tillämpa en antagen taxa innan beslutet har vunnit laga kraft (13 kap. 14 § kommunallagen). Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut och kommunicering

Avgiftsbeslut och kommunicering

Avgiftsdebiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Om beslut om avgiftsuttag i det enskilda fallet ska fattas av någon annan än nämnden själv krävs stöd i ett beslut om delegation från nämnden.

Index, räkna upp taxan

Index-uppräkning av taxan

Ibland kan det finnas ett behov av att göra ändringar av avgifterna i taxan som en anpassning till ett förändrat kostnadsläge. Då kan det vara bra att använda indexuppräkning av taxan.

Public Sector Information, PSI

PSI och öppna data

PSI-direktivet syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor. Tanken är att informationen ska kunna ligga till grund för att skapa nya produkter och tjänster. Man vill även förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får an­vändas som begränsar konkurrensen.

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.