Publicerad 14 april 2023

Taxa för geodata

För att kunna ta betalt för bland annat geodata/geografisk information och relaterade tjänster, behöver kommunen en taxa. Här hittar du såväl SKR:s underlag för att upprätta en taxa som hänvisningar till lagrum som styr kommunens möjligheter att ta ut avgifter.

Detta underlag avser kommunens försäljning av såväl geodata som tjänster inom sitt kompetensområde. Så länge avgiftssättningen av kommunala geodata inte är reglerad (se även avsnittet om PSI) är det upp till varje kommun att avgöra till vilka delar man vill avgiftsfinansiera respektive skattefinansiera (öppna data) sin geodataverksamhet.

Public Sector Information (PSI) och öppna data

SKR ger inga rekommendationer till avgifter. Det är den enskilda kommunen som upprättar och beslutar om sina taxor och det är kommunens kostnader som ska speglas i taxans avgifter.

Underlag för taxa gällande geodata

Taxeunderlagets delar

Taxeunderlaget består av följande delar. De används av kommunen för att konstruera kommunens egen taxa.

Underlag för taxebestämmelser, geodata (Word) Word, 20 kB.

Underlag för taxetabeller (Excel) Excel, 72 kB.

Handläggningskostnad per timme

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig beståndsdel i att bygga upp taxan. Som stöd för att beräkna en eller flera handläggningskostnader per timme i kommunen, finns en särskild beräk­ningsmall

Handläggningskostnad per timme

Praktiskt stöd till mallen

Så kan kommunen ta fram en taxa, praktiskt stöd till mallen

Här presenterar vi stöd och praktisk hjälp i hur du kan använda SKR:s mallar och taxeunderlag för geografisk information.

Uppgifter för utstakning och nybyggnadskarta i PBL-taxan

Underlag för konstruktion av PBL-taxa

För att det ska vara tydligt vilken juridisk grund taxeunderlagen står på är SKR:s nuvarande underlag för taxekonstruktion konstruerade efter vilken lagstiftning de baserar sig på, exempelvis PBL eller Miljöbalken, eller kommunallagen när det gäller geografisk information.

När det gäller uppgifter som vanligtvis räknas till kart- och mätverksamheten i kommunen, finns det två uppgifter som återfinns i PBL. Det är utstakning (10 kap. 26 § PBL) och nybyggnadskarta (12 kap 4 § PBL). Därför finns dessa två ärendetyper i Underlag för konstruktion av PBL-taxa.

Varken taxeunderlaget eller den beslutade taxan avgör vad nämnd eller förvaltning får arbeta med i kommunen. Det ska i stället framgå av nämndernas respektive reglemente.

Frågor och svar om underlaget

 • Vad omfattar taxan?

  I underlaget ingår de produkter och tjänster som vi bedömer att kommuner ofta tillhandahåller. Alla kommuner tar dock inte fram alla produkter, exempelvis ortofoton och laserskanning och alla kommuner tar heller inte betalt för alla sina produkter; översiktskartan är ett sådant exempel.

 • Vad gäller för öppen data?

  Vissa kommuner har valt att tillgängliggöra hela eller delar av sin geodata som öppna data. Om kommunen väljer att inte ta betalt för sin geografiska information så behövs heller ingen taxa för den eller de produkter det fria tillhandahållandet gäller. Däremot kan det naturligtvis finnas ett behov av att undersöka och redovisa områdets kostnader. Underlaget bör kunna vara till stöd även i ett sådant arbete.

 • Hur ska avgiftsbelagda utskrifter hanteras? 

  Om kommunen vill ta ut avgifter för utskrifter, behöver detta regleras i en taxa. Om kommunens ordinarie utskriftstaxa inte omfattar de utskrifter och den kopi­ering som är nödvändig för geodataverksamheten, behöver utskriftstaxan komplette­ras.

Upprätta och ändra taxan och fatta beslut

Så kan kommunen ta fram en taxa, praktiskt stöd till mallen

Den taxa som fullmäktige antar behöver bland annat innehålla följande delar:

 • Kommunens taxebestämmelser
 • Kommunens ifyllda taxetabell
 • Kommunens ifyllda tids- och kostnadsuppskattningar
 • Övrigt material som behövs för taxans förståelse

Det är viktigt att se taxan som en helhet där både taxebestämmelser, taxetabeller och tids- och kostnadsuppskattningar ingår. Det behöver vara tydligt för alla som arbetar med taxan i kommunen.

Beslut och ändringar av taxan

Juridiska förutsättningar

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om avgifterna i taxan. Även ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Det är en naturlig del av arbetet med taxan att behöva göra förändringar. Förutsättningar kan ändras, tidsuppskattningar behöva justeras och så vidare. Om kommunens kostnader förändras kan även handläggningskostnaden per timme behöva justeras. Det är också en fråga som fullmäktige måste besluta om. Om taxan tas upp för revidering i kommunfullmäktige, utgör en sådan uppräkning en naturlig del av beslutet.

Det är bra om kommunen har en plan för kommande revideringar av taxan. Att analysera avgiftsnivåerna och följa upp dem i förhållande till nämndens kostnader bör också ingå i ansvarig nämnds löpande ekonomiuppföljning.

Ibland kan det finnas ett behov av att göra ändringar av avgifterna i taxan för att anpassa dem till ett förändrat kostnadsläge, utan att det finns någon politisk ambition att exempelvis förändra grunderna för beräkningen av avgifterna. Kommunen kan då vilja göra denna förändring utan att fullmäktige ska behöva fatta detta beslut. I det fallet kan det vara bra att använda indexuppräkning av taxan.

Index, räkna upp taxan

Ge synpunkter på underlaget

Detta underlag, betaversion 2, är en vidareutveckling av SKR:s första underlag för taxa för geografisk information som lanserades 2016. Var därför uppmärksam på eventuella brister i modellen och kontakta oss gärna med synpunkter. SKR uppdaterar och utvecklar underlaget vid behov.

Samtliga fält är obligatoriska.

Informationsansvarig

 • Marianne Leckström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.