Publicerad 5 juli 2021

Lägenhetsregistret, hushålls- och bostadsstatistik

Kommunerna är stora användare av Hushålls- och bostadsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För att kvaliteten i statistiken ska kunna upprätthållas och förbättras måste uppdateringen av underliggande register fungera som det är tänkt. 

Hushålls- och bostadsstatistik framställs av uppgifter i lägenhetsregistret och i folkbokföringen. Statistiken har ersatt folk- och bostadsräkningarna (FoB), som senast genomfördes år 1990. Med "lägenhet" menas i detta sammanhang alla slags bostäder.

Lagen om lägenhetsregister medger användning för:

  1. Folkbokföring
  2. Framställning av statistik
  3. Forskning
  4. Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

SKR ser gärna en lagändring i syfte att tillåta användning även för andra ändamål, till exempel av räddningstjänst och polis. En sådan utveckling kräver dock en mycket hög kvalitet på uppgifterna. Idag finns vissa kvalitetsbrister i lägenhetsregistret. Bland annat finns det ett bortfall av lägenheter som innebär att 2,4 procent av befolkningen inte är folkbokförda på en lägenhet (2020). I denna siffra ingår även personer "På kommunen skriven" samt "Utan känd hemvist", drygt 16 000 personer.

Bostadsbeståndet, SCB

Uppdateringar av lägenhetsregisret

Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser där det behövs.

Som fastighetsägare är man alltså skyldig att lämna uppgifter till kommunen om sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i registret behöver ändras. På Lantmäteriets webbplats finns information om hur uppgifter i registret definieras och hur lägenhetsnumreringen ska göras.

Fastighetsägaren är även skyldig att informera de boende om lägenhetsnumren och att anslå dem på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis på namntavlan, dörrarna eller post- och fastighetsboxar.

Boende som saknar uppgift om sitt lägenhetsnummer ska vända sig till sin fastighetsägare. Vid byte av bostad behöver boende göra flyttanmälan, även vid flytt inom samma trappuppgång.

Lägenhetsregistret, Lantmäteriet

Stödmaterial för kommunernas ajourhållning av bl.a. adresser och lägenheter, Lantmäteriet

Standard och handbok för belägenhetsadressering, SIS

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marianne Leckström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.