Publicerad 21 december 2021

Strandskydd och riksintressen försvårar bostadsbyggande

Regelverk för strandskydd och riksintressen är allvarliga hinder för bostadsbyggandet. Det visar en enkätstudie som SKR har gjort bland kommunerna. SKR har lämnat förslag på hur regelverken behöver förändras.

Webb-rapport: Så påverkar statliga regler bostadsbyggandet

Våren 2019 lät SKR kommunerna bedöma hur totalt åtta statliga regelverk påverkar planeringen och byggandet av bostäder. Samtliga regelverk utgör så kallade ingripandegrunder för staten i tillsynen av kommunernas planeringsarbete. Staten kan bland annat upphäva en detaljplan för nya bostäder om det bedöms att reglerna inte är tillgodosedda.

Nio av tio kommuner ser strandskyddet som ett hinder

85 procent av de deltagande kommunerna i enkäten uppger att strandskyddet försvårar planering och byggande av bostäder. Bara var fjärde kommun anser att lättnaderna som ska underlätta byggande i strandnära lägen på landsbygden faktiskt gör det.

85 procent av de deltagande kommunerna i enkäten uppger att strandskyddet försvårar planering och byggande av bostäder.

Många kommuner har varit kritiska till att länsstyrelser utvidgat strandskyddet i stora områden utan att tydligt motivera varför. Det finns också omfattande kritik mot att staten stoppar nybyggnation som varken påverkar biologisk mångfald eller tillgången till stränder i delar av landet där det byggs lite och tillgången på stränder är stor. Särskilt stora är problemen på landsbygden, där strandnära lägen kan vara de enda där marknaden vill bygga. SKR har därför lagt fram ett förslag till ett nytt komplett regelverk för strandskydd som underlättar strandnära byggande på landsbygden.

Inaktuella riksintressen stoppar bostäder

Över 60 procent av kommunerna svarar att reglerna för riksintressen försvårar planeringen och byggandet av bostäder. Riksintressen är områden som statliga myndigheter pekat ut som viktiga att skydda för exempelvis kulturmiljövård och utbyggnad av infrastruktur. De täcker i dag mer än halva Sveriges yta. Många är inaktuella och otydliga, men hindrar ändå nya bostäder. SKR anser att riksintressena behöver bli färre och täcka mindre arealer.

Över 60 procent av kommunerna svarar att reglerna för riksintressen försvårar planeringen och byggandet av bostäder.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.