Publicerad 4 juni 2024

Fysisk planering

Kommuner och regioner har en rad olika uppdrag inom området fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL), avseende detaljplanering, översiktsplanering och i förekommande fall regional planering.

SKR verkar för att kommuner och regioner ska få så goda förutsättningar som möjligt att utföra sina uppdrag, och verka för en långsiktigt hållbar livsmiljö. Vi arbetar också med frågor i och utanför PBL som påverkar området fysisk planering, som exempelvis strandskydd, riksintressen och vindkraft.

Frågor som rör digitalisering av detaljplaner respektive mark och exploatering, kan du läsa mer om här:

Digitala detaljplaner

Mark och exploatering

SKR stöder och påverkar

För att stödja kommuners och regioners arbete inom området fysisk planering tillhandahåller SKR kontinuerligt seminarier, konferenser och olika former av publikationer. Vi tar också fram relevant statistik, exempelvis jämförelser gällande planläggning och tidsåtgång. SKR är en viktig remissinstans vid förslag på lagändringar och andra frågor som berör planering och byggande. Vi bevakar löpande kommunernas intressen genom kontakter med departement och sektorsmyndigheter.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.