Publicerad 27 oktober 2022

Utestängning från bostadsmarknaden, hemlöshet

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har under en längre tid ökat i Sverige. För att vända utvecklingen krävs en rad åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

Samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer är nödvändigt för att öka bostadsbyggandet, bygga bostäder som motsvarar den efterfrågan som finns och för att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett sätt som inkluderar alla människor.

Grupper med svag ställning på bostadsmarknaden

Alla människor lyckas inte med att på egen hand ordna en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Traditionellt sett bestod gruppen hemlösa framför allt av personer med missbruks- och/eller psykiska problem, så kallat socialt hemlösa. På senare år har andelen personer utan sociala problem som ändå vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp med boende ökat. Dessa utgör de så kallat strukturellt hemlösa. Det kan röra sig om nyanlända, hushåll med svag privatekonomi, skuldsatta, unga som letar efter sin första egna bostad och äldre. Bostadsbrist och brist på bostäder som dessa grupper kan efterfråga har gjort det allt svårare för dem att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta är grupper som generellt sett inte har rätt till stöd och hjälp med boende enligt socialtjänstlagen.

SKR:s inriktning

SKR:s inriktning för kongressperioden 2020–2023 utgår bland annat från det övergripande målet om en hållbar välfärd och utveckling i hela landet. Där ingår bland annat att alla medborgare har ökad tillgång till de bostäder som efterfrågas.

Som en del av detta har SKR kartlagt kommunernas bostadssociala arbete. SKR har i en fördjupningsstudie tittat närmare på hur arbetet bedrivs i sex olika kommuner. Rapporten utgör en del av SKR:s fortsatta arbete med att ge kommunerna rätt förutsättningar att möta utmaningarna på dagens bostadsmarknad.

Det boendesociala arbetet i förändring – erfarenheter från sex kommuner (PDF) Pdf, 582 kB.

SKR bevakar kommuner och regioners intressen genom att bedriva intressebevakning gentemot regering, riksdag och myndigheter samt deltar i statliga utredningar inom området. Medlemsstödet består bland annat av utbildningar, nätverk och erfarenhetsutbyte.

Bostad först – en beprövad modell

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med personer i långvarig hemlöshet, ofta med missbruks- och/eller psykiska problem. SKR arbetar aktivt med att sprida kunskap om modellen.

Metodutveckling, bostad först

Boende för våldsutsatta

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara enda sättet att skydda sig själv och sina barn. Samtidigt har våldsutsatta svårt på bostadsmarknaden, av skäl som ekonomisk utsatthet, bostadsbrist, höga krav för hyreskontrakt eller att säkerhetsläget kräver flytt till en annan kommun. SKR har tagit fram frågor och svar samt lärande exempel om kommuners möjligheter att stödja målgruppen.

Frågor och svar om boende för våldsutsatta

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.