Publicerad 25 juni 2024

Bostäder för alla

Allas tillgång till en godtagbar bostad är en grundförutsättning för en god livsmiljö och ett bra liv för den enskilde.

Ett jämställt och jämlikt samhälle främjar mångfald, hälsa och ett optimalt utnyttjande av resurser och mänsklig potential. Samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer är nödvändigt för att öka bostadsbyggandet och utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett sätt som inkluderar alla människor.

Bostadsförsörningsplanering för alla

Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod som anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Mål och insatser ska bland annat grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder och bostadsbehovet för särskilda grupper. SKR ger stöd till kommunerna genom att sprida exempel och erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte kring hur detta planeringsarbete kan bedrivas på ett bra sätt.

Bostad för alla, vem tar ansvar för att alla får en bostad? Rapport från SKR med flera

Bostad först – en beprövad modell

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Ge hemlösa en bostad, erbjud sedan skräddarsytt stöd efter de boendes behov, det är i korthet vad arbetssättet i Bostad först går ut på. SKR arbetar aktivt med att sprida kunskap om modellen.

Bostad först, ett magasin

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.