Publicerad 18 mars 2021

Allmännyttiga bostadsföretag

2011 infördes nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Samtidigt infördes nya regler för hyressättningen.

Villkoren omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner och som i allmännyttigt syfte huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

För dessa bolag gäller att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.

Kravet på affärsmässighet innebär bland annat att:

  • kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget
  • kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten
  • kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån

Tolkning och tillämpning av lagstiftningen

I SKR:s cirkulär (10:66) om Ny lag för kommunala bostadsaktiebolag med mera kommenterar vi bestämmelserna. Cirkuläret innehåller även tips om vad kommunen kan behöva vidta för åtgärder med anledning av lagen. Du hittar också SKR:s kontaktpersoner för olika frågeställningar om lagstiftningen.

Cirkulär 10:66, Ny lag för kommunala bostadsaktiebolag

Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

SKR har tillsammans med Sveriges Allmännytta tagit fram en handledning som är tänkt att ge kommuner och kommunägda bostadsbolag ett faktaunderlag och inspiration kring hur ägarstyrningen praktiskt kan ske inom ramen för tillämplig lagstiftning och som baseras på förutsättningar, förhållanden och visioner i den egna kommunen.

Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, Sveriges Allmännytta (PDF) Pdf, 337 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.