Publicerad 18 mars 2021

FAPT

Statens ”taxa” reglerar avgifter för statlig tillsyn och prövning. Förordningen heter förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn, och kallas FAPT. Den behovsstyrda taxan är hopkopplad med det tillsynsbehov som staten fastställt.

Koppling mellan kommunal och statlig tillsyn

Med FAPT-bilagan som underlag för taxebilaga 2 blir det en större enhetlighet i bedömning av tillsynstid för de största anläggningarna, oberoende av om tillsynsmyndigheten är statlig eller kommunal.
I den behovsstyrda taxan är tillsynsbehovet per år fastställt i förväg för branscher på A- och B-nivå. Timmarna är direkt hämtade från statens ”taxa”, d.v.s. bilagan till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT). Kommunen tar ut avgift för tillsynen i enlighet med sin egen taxa.

Så här räknas tillsynstiden fram för A- och B-nivå

För att göra FAPT-bilagan användbar som underlag för taxebilaga 2 har SKR räknat bort prövningsdelen som finns inbakad i den statliga avgiften. Omräkningsformeln är (L)-(K)/800.
Avgiftsbeloppet för en verksamhet som i FAPT-bilagan är markerat med ”(K)” har dragits av från det totala beloppet för tillsyn och prövning ”(L)”. Kvarvarande belopp motsvarar statens tillsynsavgift. Summan har dividerats med statens timavgift (800 kr/timme), varpå statens tillsynstid (timmar per år) erhålls.

IUV-tillägg

Ett generellt tillägg om 20 timmar görs för alla IUV. Sådana verksamheter är markerade med ett ”-i” efter verksamhetskoden i bilaga 2. SKR bedömer att det går åt extra tid för tillsyn över industriutsläppsverksamheter (IUV). De tillkommande arbetsuppgifterna för IUV-verksamheter framgår framförallt av miljötillsynsförordningen och industriutsläppsförordningen, och omfattar moment som inläsning, informationslämning, utökad tillsynsplanering/tillsynsprogram,

Vissa förändringar jämfört med FAPT

SKL har justerat timmarna för tre branscher samt industriutsläppsverksamheter i bilaga 2 jämfört med tillsynstiden från FAPT. Justeringarna är gjorda utifrån kommuners erfarenheter av tillsynsbehovet som inte stämmer överens med bilagans avgiftsnivå. Justeringen avser branscherna ”Jordbruk med djurhållning”, ”Fiskodling och övervintring av fisk” samt ”Utvinning, brytning och bearbetning”. statusrapportering och utökad miljörapportering m.m.

Om kommunen inte håller med om tillsynsbehovet

Timmarna per år är schablontider. De omfattar det samlade tillsynsbehovet som staten satt. Det är en genomsnittlig tillsynstid för verksamheter i branschen. Den faktiska tillsynstiden per år kan variera mellan tillsynsobjekt, och så får det vara. Avgiften är en schablonavgift. SKR råder kommuner att lita på schablonen i början av processen (Länka till sidan om förankringsprocessen).

Den behovsstyrda taxemodellen blir jämförbar om vi använder den på samma sätt, och den behöver självklart vara rättvisande. Kommunerna har erfarenheten av hur stort tillsynsbehovet är för olika branscher, och kan behöva justera underlaget med tiden. SKR kan inte veta vilka ändringar kommunerna gör i underlaget, så det behöver vi få veta från er. Läs mer om hur ni rapporterar till SKR här (länka till revideringsprocessen steg 4)

Om statens schabloner är missvisande och tillräckligt många kommuner påpekar detta för SKR, avser SKL att påverka staten att justera det samlade tillsynsbehovet.
Vänd dig till länsstyrelsen eller annan tillsynsvägledande myndighet om du undrar över vad som ingår det samlade tillsynsbehovet.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.