Publicerad 18 mars 2021

Behovsprioriterad tillsyn

Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (U och UH).

Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med mera. Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter.

Ansvarig nämnd planerar denna tillsyn och prioriterar resurserna utifrån lokala tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskanalys. Kommunerna planerar och fördelar tillsynsbehovet över tre år. Tillsynen sker i form av återkommande tillsyn. Det är ansvarig nämnd som bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas. Minst lika viktigt är att nämnden också anger vilka delar som inte ska prioriteras. Sådan tillsyn sker genom sporadisk tillsyn, det vill säga vid behov.

Det görs en lokal bedömning av hur lång tid det ska ta att nå effekten av tillsynen. Länsstyrelsen följer upp om frekvensen är lämplig.

Kartläggning av behovsprioriterad tillsyn

U- och UH-verksamheter

SKR har tagit fram ett antal schabloner för U- och UH-verksamheterna, och kommunen anger om behovet är högt, normalt, lågt och sporadiskt för dessa branscher.

De tre första är återkommande tillsyn, den fjärde är kategorin sporadiskt tillsynsbehov som används för tillsyn som endast sker vid behov (inventeringar, projekt).

Ange tillsynsbehovet med SKR:s prioriteringsmatris

Tillsynsbehovet per bransch kommer att användas i SKR:s taxeunderlag (bilaga 2 och 3).

SKR:s taxeunderlag (bilaga 2 och 3)

Frågor ni kan ställa er vid kartläggningen

  1. Lagstiftning: Vilka krav ställs på branschen inom samtliga aktuella lagstiftningsområden? Vad är det samlade tillsynsbehovet?
  2. Erfarenhet: Vilka miljö/hälsofrågor brukar vara stora för den här branschen? Hur brukar branschen sköta sig? Vilken typ av tillsyn har branschen behov av?
  3. Omvärldsbevakning: Hur påverkar EU-lagstiftning tillsynsbehovet? Nationella projekt för branschen, ska kommunen delta? Hur prioriterad är branschens tillsyn för politiken idag?

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.