Publicerad 27 oktober 2022

Fakta om tillsynsbehovet

En nyhet i den behovsstyrda taxemodellen är att enskilda verksamheters tillsynsbehov inte klassas på individuell nivå utan på verksamhetsnivå. Det samlade tillsynsbehovet sätts som schablontider, vilket ökar likvärdigheten och jämförbarheten.

C- och H-nivå

 • Tillsynsbehovet per år för branscher på C och H-nivå fastställs av den egna kommunen i arbetet med kommunens behovsutredning och anges som högt, normalt eller lågt tillsynsbehov.
 • Tillsynsbehovet högt, normalt eller lågt anges i excelfilen för att skapa bilaga 2, varpå ett förutbestämt antal timmar per år framgår.
 • Det förutbestämda antalet timmar för anmälningspliktiga verksamheter (branscher på C-nivå) är 18, 9 eller 6 timmar per år. För anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (branscher på H-nivå) är de förutbestämda antalet timmar 12, 6 eller 3 timmar per år. Nivåerna bedöms motsvara behov av tillsyn varje år, vartannat år respektive vart tredje år.
 • Timmarna ska ses som en schablontid sett över en treårsperiod. Branschens normala risker och tillsynsbehov bedöms rymmas i schablontiden.

U- och UH-nivå

 • Tillsynsbehovet för branscher på U- och UH-nivå fastställs av den egna kommunen i arbetet med kommunens behovsutredning och anges som högt, normalt, lågt eller sporadiskt tillsynsbehov.
 • Tillsynsbehovet högt, normalt, lågt eller sporadiskt anges i excelfilen för att skapa bilaga 3. De branscher som har sporadiskt tillsynsbehov skiljs ut i en egen lista som inte behöver omfattas av kommunfullmäktiges beslut om taxa, utan tjänar som en lista över objekt som behöver tillsyn. Uttrycket sporadisk tillsyn används i SKR:s skrift om behovsutredningar.
 • SKR:s definition på sporadisk tillsyn är ”tillsyn som inte ske regelbundet eller återkommande och som saknar fastställda intervall”. Listan som skapas i excelfilen är till för tjänstemännen på miljökontoret och kan ses som underlag till behovsutredningen. Branscher angivna under sporadisk tillsyn kan komma att förändras med tiden och är ett stöd för att bedriva tillsynsarbetet.
 • För ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (branscher på U och UH-nivå) är det genomsnittliga tillsynsbehovet 12, 6 eller 3 timmar per år.
 • Timmarna är en genomsnittlig schablontid sett över en treårsperiod och är framtagna av SKR. Branschens normala risker bedöms rymmas i schablontiden.
 • Timavgift, d.v.s. efterskottsbetalning, gäller för branscher i bilaga 3.
 • Det finns en möjlighet för kommuner att lyfta upp branscher från bilaga 3 till bilaga 2 om tillsynsbehovet är högt och kommunen planerar att arbeta med återkommande tillsyn.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.