Publicerad 28 juni 2023

Lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Kommunen har tillsyn över att vissa fritidsbåtshamnar har anordningar för mottagning av avfall i fritidsbåtshamnar och att dessa stämmer överens med regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. SKR har tagit fram underlag för taxa och delegationsordning som kan användas av berörda kommuner.

Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunens reglemente ses över och vid behov uppdateras.

Tillsynsvägledande myndighet är Transportstyrelsen.

Mottagning av avfall i hamn – Transportstyrelsens information och vägledning till kommunerna, Transportstyrelsen

Taxa och delegationsordning

SKR har tagit fram underlag för taxa och delegationsordning som kan användas av berörda kommuner. Dokumenten behöver anpassas till kommunens förutsättningar och andra dokument i kommunen.

Underlag för taxa

Avgifter och föreskrifter om taxa, Tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar

Kommunen kan med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Underlag för delegationsordning enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg

Delegationsordning, lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) och förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

Delegationsordningen kan inordnas i den delegationsordning som omfattar nämndens övriga verksamhet (miljöbalken med mera) eller utgöra ett eget dokument. Delegationsordningen behöver innehålla delegation för ordföranden i brådskande fall och uttryckligen ange att den inte omfattar ärenden som är av principiell beskaffenhet eller större vikt. Beslut som fattas av ordföranden med stöd av sådan delegation ska alltid anmälas till nämnden. Vilka övriga beslut som ska anmälas till nämnden behöver framgå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.