Publicerad 13 juni 2023

Taxor inom miljökontorens område

Kommunernas miljökontor är utsedda som tillsynsmyndigheter inom ett flertal myndighetsområden vilket innebär att de kontrollerar att verksamheter inom kommunen följer reglerna. Verksamheter som kräver kommunal tillsyn, ska betala en avgift för det.

SKR tillhandahåller underlag, informerar och utbildar kommunernas miljökontor i arbetet med taxor. Olika myndighetsuppdrag har olika förutsättningar och regler för hur en avgift får vara konstruerad.

SKR:s taxeunderlag inom miljökontorens ansvarsområde

Miljöbalken

Miljöbalken är miljökontorens största tillsynsområde och därför är underlagen till taxan väldigt omfattande. SKR har tagit fram ett flertal olika underlag som stöd från allt till att beräkna timavgift, tidsätta tillsynsobjekt samt förslag till taxebestämmelser. Avgiftskonstruktionen kallas behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område.

Miljö, taxa

Tillsyn bedrivs främst av landets länsstyrelser och kommuner. Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna.

Livsmedel

Sveriges livsmedelskontroll utförs av kommunerna, av länsstyrelserna och av Livsmedelsverket. Kommuner och länsstyrelser bestämmer själva vilka avgifter som gäller för deras kontroll. Det innebär att avgifterna kan skilja mellan olika kommuner och mellan olika länsstyrelser.

SKR tillhandahåller bland annat underlag för hur timavgift kan beräknas och förslag på taxebestämmelser. Livsmedelsverket har tagit fram förslag på hur kontrolltiden/kontrollfrekvensen för livsmedelsobjekten ska beräknas. Timavgiften och kontrolltiden (kontrollfrekvensen) anger tillsammans en tidtaxa det vill säga avgiftsnivån för de kommunala kontrollobjekten.

Livsmedel, taxa

Receptfria läkemedel

I Sverige får man sälja vissa receptfria läkemedel på försäljningsställen som inte är apotek. Läkemedel är speciella varor som om de hanteras fel kan orsaka skada för människor och miljö. Därför kontrolleras all hantering av läkemedel noggrant vid tillverkning, leverans och försäljning i detaljhandel på apotek eller andra försäljningsställen.

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att reglerna följs på försäljningsställena. Varje kommun bestämmer själv hur och med vilken frekvens kontroller ska utföras och vilken avgift som tas ut för kontrollbesöken. Allvarliga brister som upptäcks vid kontroll ska rapporteras till Läkemedelsverket.

SKR tillhandahåller ett cirkulär som stöd för kommunen med resonemang kring val av avgiftskonstruktion och förslag på taxebestämmelser.

Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel, cirkulär 09:68

Sprängämnesprekursorer

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen. Misstänkta transaktioner med och stölder av sprängämnesprekursorer måste rapporteras till polisen. Kommunerna har ansvar för tillsynen över en stor del av reglerna och MSB vägleder för hur denna kan göras.

SKR tillhandahåller ett cirkulär som stöd för kommunen med resonemang kring val av avgiftskonstruktion och förslag på taxebestämmelser.

Ny lag om sprängämnesprekursorer, cirkulär 15:13

Tillsyn enligt lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Kommunerna har till uppgift att godkänna fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner samt att utöva tillsyn över att dessa hamnar fullgör sina uppgifter när det gäller mottagningen av avfall från fartyg.

SKR tillhandahåller information som stöd för kommunen med resonemang kring val av avgiftskonstruktion och förslag på taxebestämmelser samt delegationsordning.

Lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.