Publicerad 18 mars 2024

Klimat

Klimatet förändras. Kommuner och regioner har en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och gör stora insatser för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringen.

SKR:s ställningstagande för effektiv och ledande lokal klimatpolitik

SKR har i mars 2024 antagit förnyade ståndpunkter som lyfter viktiga insatser för kommuners och regioners klimatarbete, både i den egna verksamheten och i samspel med andra aktörer. För att minska den pågående globala uppvärmningen behövs en kraftfull omställning. Det är bråttom och tempot i det samlade arbetet måste öka.

Den gröna omställningen ger samtidigt nya möjligheter. Kommuner och regioner ska vara ledande i arbetet att minska utsläpp av växthusgaser och stärka samhällets motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser.

Kommuner och regioner genomför kraftfulla insatser för Sveriges klimatomställning, inte minst inom fjärrvärme, kollektivtrafik, avfallshantering och utbildning och rådgivning. Det arbetet behöver fortsätta, samtidigt som vi behöver planera för och säkra infrastruktur och byggnader mot klimatförändringens effekter. Dessutom har vi stora investeringsbehov inom skola, en åldrande befolkning och osäkert ekonomiskt läge. Utifrån en situation med ansträngda resurser blir det nödvändigt att prioritera och att skapa flera nyttor samtidigt.

Ställningstagande – effektiv och ledande klimatpolitik

Lärande exempel, klimat

Genom politiska prioriteringar bidrar kommuner och regioner till klimatarbetet i både egna verksamheter och samhället i stort. Förutom viktiga roller som verksamhets­utövare och myndighet är kommuner och regioner stora samhällsaktörer som kan underlätta näringslivets- och stödja medborgarnas omställning.

Många insatser behöver skalas upp och mycket går att lära från kommuner och regioner som ligger i framkant. SKR har därför tagit fram ett antal lärande exempel, som stöd och inspiration till andra kommuner och regioner.

Lärande exempel, klimat

Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Kommunernas klimatarbete, enkätundersökning 2023

Ett brett och engagerat arbete för att begränsa klimatpåverkan pågår i Sveriges kommuner. Insatserna i klimatarbetet är i huvudsak frivilliga. Det visar SKR:s klimatenkät 2023, som besvarats av 200 kommuner.

Kommuner och regioner driver sedan länge ett engagerat arbete för minskad klimatpåverkan. Avsevärda utsläppsminskningar har uppnåtts genom utbyggnaden och konverteringen av fjärrvärmen, omställningen av avfallshanteringen och kollektivtrafikens övergång till förnybara drivmedel. Därtill sparar ett fortsatt arbete med energieffektivisering i byggnader och verksamheter stora utsläpp och pengar.

Enkäten visar att genomslaget är olika stort på olika områden och att insatserna är olika vanliga i olika grupper av kommuner. Framförallt finns stora skillnader kopplat till invånarantal, men även till län och till kommungrupper.

Klimatförändringarnas lokala effekter

SKR har, baserat på underlag från SMHI och tre utvalda kommuner, låtit göra en rapport som visar vilka effekter klimatförändringarna kan få på lokal nivå. SMHI redovisar klimatscenarier beroende på om utsläppen av koldioxid fortsätter att öka som i dag eller om de minskar kraftigt. SMHI ger också förslag på hur samhället kan rustas mot ett varmare klimat.

Rapport om klimatförändringarnas lokala effekter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.