Publicerad 10 oktober 2022

Nationell plan för omprövning av vattenkraften

Från och med 2022 påbörjas en genomgripande omprövning av landets vattenkraftsverksamheter. Prövningen kan komma att påverka kommuner på flera olika sätt. SKR ser också en risk i förväntan på kommuner att ta över ansvaret för omprövade anläggningar och därmed också stora kostnader.

Regeringen har beslutat om en nationell plan (NAP) för moderna miljövillkor för vattenkraften. Prövningen, som görs av varje kraftverk individuellt men också samordnat i prövningsgrupper utifrån ett avgränsat avrinningsområde, syftar till att ge största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Arbetet med omprövningarna beräknas pågå under cirka 20 år.

Nationella planen för omprövning av vattenkraft, Havs- och vattenmyndigheten

Vanliga frågor och svar om nationell plan för omprövning av vattenkraften

Samverkan med kommuner

Inför prövningarna ska samverkan ske med kommunerna. Länsstyrelserna håller i samverkansprocessen och kommer att bjuda in relevanta aktörer till regional samverkan utifrån prövningsgrupperna. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram en vägledning för samverkan. Det är viktigt att kommunerna medverkar i samverkan och inventerar på vilka sätt de kan beröras. Läs mer om samverkansarbetet på respektive länsstyrelses hemsida.

Vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella planen, Havs- och vattenmyndigheten

Påverkan på kommuner

Ändringar och utrivningar som en följd av omprövningsförfarandet kan komma att påverka kommunerna på flera olika sätt. Det kan exempelvis handla om påverkan på dricksvattentäkter i berörda dammar, bebyggelse, broar och vägar som byggts kring viss vattenreglering samt kulturhistoriskt intressanta miljöer och besöksnäring. Kommuner kan även påverkas i egenskap av verksamhetsutövare som kommunala energibolag.

Verksamhetsutövare kan sedan tidigare själva ansöka om tillstånd till utrivning av vissa vattenanläggningar som exempelvis inte är affärsmässigt motiverade. Ett sådant tillstånd kan som utgångspunkt bara nekas om en fastighetsägare eller en kommun förordnas av domstolen att ta över anläggningen. Sådana ansökningar tycks ha ökat i samband med de kommande omprövningsprocesserna för moderna miljövillkor.

Ingen ersättning för rättegångskostnader

Vid omprövning enligt NAP finns, till skillnad från i vanliga vattenmål, inte möjlighet till ersättning för rättegångskostnader för berörda sakägare. Det innebär att det blir svårare för enskilda att bevaka sina intressen och anlita sakkunnig i komplexa vattenrättsliga frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vid ansökan om omprövning enligt NAP behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning. Även om underlag för domstolens prövning naturligtvis ändå kommer krävas finns oro för att konsekvenser av en eventuell utrivning inte ska bli tillräckligt belysta. Framförallt gäller det för andra intressen än de naturmiljöintressen som tydligt bevakas av myndigheterna.

Kommunens ansvar för prövad vattenanläggning

Tillstånd till utrivning ska ges, om inte skyldigheter kopplade till en vattenanläggning av domstolen förordnas övergå till fastighetsägare som begär det eller, efter åtagande, till exempelvis en kommun. Även om domstolen formellt sett inte kan tvinga en kommun att överta ansvar för anläggningen finns en oro för att kommuner ändå kommer behöva ta över ansvar för anläggningar och med det kostnader för underhåll och annat som övertagandet kan innebära. Beroende på anläggningens typ, status och vilka villkor som gäller för den enligt tillstånd kan det blir fråga om kännbara kostnader.

Det finns en oro för att kommunerna kommer att ha svårt att få möjlighet att framföra synpunkter i prövningarna där särskild kompetens ofta krävs, och – särskilt om omprövningsförfarandet resulterar i krav på utrivningar – riskerar att drabbas av kostnader som inte ersätts.

Det behöver säkerställas att det finns medel att tillgå för de kommuner som till tryggande av vissa allmänna intressen behöver ta över ansvar för vattenanläggningar och för kostnader i övrigt som kan uppstå på allmänna intressen mot bakgrund av omprövningarna.

Informationsansvarig

  • Per Tholander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.