Publicerad 16 maj 2022

Beskrivning av förändringar i taxebilaga 1

Här kan du se vilka förändringar som gjorts i taxebilaga 1.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Prövning av ansökan

Förändringar av taxebilaga 1, område Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
7
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH nedan)Formuleringen av den beskrivande texten är ändrad något, för bättre överensstämmelse med författningstextens lydelse. Ingen ändring i sakinnehåll.
11
40 och 42 §§ FMH, 9 kap 12 § miljöbalken (MB nedan)Ett ”t” i naturligt är tillagt för överensstämmelse med författningstexten. Orden ”per spridningstillfälle” är borttagna ur taxan. Rad 11 avser avgift för prövning. Om kommunen anser att det krävs en tillstånds-ansökan per spridnings-tillfälle bör detta regleras i kommunens föreskrifter med stöd av 40 § FMH, inte via tillsynstaxan.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Handläggning av anmälan

Förändringar av taxebilaga 1, område Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - handläggning av anmälan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
20
37 och 42 §§ FMHFormuleringen av den beskrivande texten är ändrad något, för bättre överensstämmelse med författningstextens lydelse. Ingen ändring i sakinnehåll.
23
38 § FMHFormuleringen av den beskrivande texten är uppdaterad för överensstämmelse med förändringarna i 38 § p 1.
24
38 § FMHFormuleringen av den beskrivande texten är ändrad något, för bättre överensstämmelse med författningstextens lydelse.

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: Tillsyn

Förändringar av taxebilaga 1, område Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
29
26 kap 3 § 3 st MB,
45 § FMH
Punkten 6 är uppdaterad med texten ”och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.”

Avgift för vattenverksamhet: Prövning av ansökan

Förändringar av taxebilaga 1: Avgift för vattenverksamhet, prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
34
9 kap 10 § 2 st MBFormuleringen av den beskrivande texten är ändrad något (så att även att använda ny grund-vattentäkt framgår), för bättre överensstämmelse med författningstextens lydelse.

Avgift för vattenverksamhet: Handläggning av anmälan

Förändringar av taxebilaga 1: Avgift för vattenverksamhet, handläggning av anmälan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
36
11 kap 9b § 2 st MB, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Lagrumshänvisningarna är kompletterade och justerade. Punkten 2 i 2 kap 29 § miljötillsyns-förordningen har tagits bort då flera delar än så av 29 § är tillämpliga när det gäller överlåtelse av tillsynen.
37
9 kap 10 § 2 st MBFormuleringen av den beskrivande texten är ändrad något, för bättre överensstämmelse med författningstextens lydelse (så att även att använda ny grundvattentäkt framgår).
38
9 kap 10 § 2 st MBFörtydligande har gjorts att det är anläggning för grundvattentäkt som avses i angivet lagrum (9 kap 10 § 2 st MB).

Avgift för vattenverksamhet: Tillsyn

Avgift för vattenverksamhet: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
40
9 kap 10 § 2 st MBFörtydligande har gjorts att det är anläggning för grundvattentäkt som avses i angivet lagrum (9 kap 10 § 2 st MB).
41
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 10 § miljöbalkenJustering har gjorts av lagrumshänvisningen: Punkten 2 i 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen har tagits bort då flera delar än så av 29 § är tillämpliga när det gäller överlåtelsen av tillsyn.

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
42
-
Biotekniska organismer tillagt i rubriken på rad 42, för bättre överensstämmelse med rubriksättningen av kapitlen i FAPT.

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer: Tillsyn

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
45
1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen (2011:13)Formuleringen av den beskrivande texten är kompletterad med uppgift om när föreskrifterna inte är tillämpliga. Därför är även lagrumshänvisningen kompletterad med redovisning av var tillämpningsundantaget står någonstans etc.

46

1 kap 1 § och 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Formuleringen av den beskrivande texten är kompletterad med uppgift om när föreskrifterna inte är tillämpliga. Därför är även lagrumshänvisningen också kompletterad med redovisning av var tillämpningsundantaget står någonstans etc.

47

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Formuleringen av den beskrivande texten är kompletterad med uppgift om när föreskrifterna inte är tillämpliga. Därför är även lagrumshänvisningen också kompletterad med redovisning av var tillämpningsundantaget står någonstans.

48

1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § MB, 2 kap 31 och 32 §§ miljö-tillsynsförordningen (2011:13)

Formuleringen av den beskrivande texten är kompletterad med uppgift om när föreskrifterna inte är tillämpliga. Därför är även lagrumshänvisningen också kompletterad med redovisning av var tillämpningsundantaget står någonstans etc.

Fluorerade växthusgaser: Tillsyn

Fluorerade växthusgaser: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
50
14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)Tillägg gjort i beskrivningen angående undantag: ”om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.”

Växtskyddsmedel: Prövning av ansökan

Växtskyddsmedel: Prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
60
2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedelÄndringar har skett i förordningen. Punkt 1-4 har lagts till i beskrivningen och 40 a § har lagts till i lagrumshänvisningen.

61

6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § MB

Förtydligande att det handlar om användning utomhus. Tillägg av tillämpliga lagrum.

62

2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Ändringar har skett i förordningen. Lagt till punkterna 1-6 i beskrivningen.

Växtskyddsmedel: Handläggning av anmälan

Växtskyddsmedel: Handläggning av anmälan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
64
2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedelÄndringar har skett i förordningen. Lagrummet har kompletterats.

Biocidprodukter: Prövning av ansökan

Biocidprodukter: Prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
71
1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)Tillagt i beskrivningen att: ”Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.”
Kompletterande lagrum är tillagt.

Biocidprodukter: Tillsyn

Biocidprodukter: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering

73

1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen

Tillagt i beskrivningen att: ”Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.” Kompletterande lagrum tillagt.

74
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)Tillagt i beskrivningen att: ”Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.”

Kosmetiska produkter: Tillsyn

Kosmetiska produkter: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
85
Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljötillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008

Ny rad och ny typ av verksamhet med tillhörande lagrum tillagt (marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter).

Tillägg av en ny rad får följdverkningar på radnumreringen härifrån och nedåt.

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken: Prövning av ansökan

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken: Prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
105
36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)Ny beskrivning (som efterfrågats av en kommun i södra Sverige): ”Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.”

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken: Tillsyn

Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
114
12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § p 10 miljötillsyns-förordningen (2011:13)
Vilthägn. Lagrum kompletterat med uppgift om p 10.

115

2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Övrig skötsel av jordbruksmark. Lagrum kompletterat med uppgift om p 7.

Ärenden enligt 8 kap. miljöbalken: Tillsyn

Ärenden enligt 8 kap. miljöbalken: Tillsyn
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
118
8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)
Artskydd är utbytt mot ”Skydd för biologisk mångfald” i inledningen på beskrivningstexten för bättre överensstämmelse med författningstexten (t ex 2 kap 8 § miljötillsyns-förordningen).

119

Förordning (EU) nr 1143/2014, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Ny: Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Ärenden om verksamheter som orskar miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken: Handläggning av anmälan

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken: Handläggning av anmälan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
122
10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Uppdatering av beskrivningen så att formuleringen överensstämmer med författningens formulering (28 § FMH) samt tillägg av lagrum i MB som klargör vad en föroreningsskada etc innebär.

Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken: Prövning av ansökan

Ärenden enligt 15 kap. miljöbalken: Prövning av ansökan
Radnummer
(Version 21-11-30)
Lagrum
Ändring/ uppdatering
134
3 kap. 15 § avfallsförordning (2020:614)Mindre justering av beskrivningstexten, för bättre överensstämmelse med författningstexten.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.