Publicerad 18 mars 2021

Ändringar, taxebilaga 2

I december 2013 ändrade SKR underlaget för att stämma överens med ändringarna i miljöprövningsförordningen. Här listar vi ändringarna.

 1. En ny första kolumn har lagts till som anger aktuellt lagrum i miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF.
 2. En ny kolumn med IED-kod har lagts till för att underlätta identifieringen av de verksamheter som exempelvis omfattas av 1 kap 10 a § i miljötillsynsförordningen (2011:13).
 3. Verksamheterna är listade i samma ordningsföljd som kapitel och paragrafindelning i MPF. Sist i taxebilaga 2 kommer som tidigare ”Övriga miljöfarliga verksamheter” och ”Hälsoskyddsverksamheter”.
 4. Verksamhetskod (VK), prövningsnivå och ordalydelse i enlighet med MPF används för alla verksamheter som omfattas av MPF och inleder varje ny punkt.
 5. Klassningskoderna (KK) för de verksamheter som omfattas av MPF har ändrats/anpassats och hittas nu med kursiv text under varje VK.
 6. KK är utformade som tidigare version av taxebilaga 2 för verksamheter som inte omfattas av MPF.
 7. Sorteringsordningen efter VK-/KK-numret är något förändrad på så sätt att U-verksamheter konsekvent har lagts sist i ordningsföljden. Ordningsföljden är således alltid A, B, C, U (under förutsättning att alla nivåer finns).
 8. Dokumentet Taxebilaga 2 är något kortare än tidigare. Det beror på att verksamhetsbeskrivningen bara återges en gång för varje paragraf i MPF och att beskrivningen av respektive KK anges i en kortare strecksats efter verksamhetsbeskrivningen (aktuellt i de fall där flera olika KK förekommer, se punkt 5).

Observera att du kan behöva titta i MPF samt Naturvårdsverkets "översättningsnyckel" för att se om en rubrik eller verksamhetsbeskrivning har ändrats, tillkommit eller utgått jämfört med den tidigare bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Definitioner när det gäller anläggningar för avfallsförbränning finns under rubriken ”definitioner” i förordningen om förbränning av avfall (2013:253).

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Michael Öhlund
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.