Publicerad 18 mars 2021

Nyckeltal

Här finns statistik och diagram om hur kommuner svarat om handläggningskostnad per timme, kostnadstäckning och årsarbetskrafter.

Handläggningskostnad per timme

Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn var 984 kr/h i januari 2019. Genomsnittet för livsmedelskontroll (årlig kontrollavgift) var 1112 kr/h. Båda har ökat med 19% sedan 2014. Grafen visar att det var många fler kommuner som låg i det lägre spannet 2014 jämfört med hur många som gör det 2019.

Den genomsnittliga handläggningskostnaden per timme har ökat mer än den genomsnittliga kostnadsökningen för 2014-2019. Det innebär att kommunerna i högre grad tar betalt för sina kostnader för tillsyn och kontroll 2019 än 2014. SKR ser positivt på att kommunernas avgiftsfinansiering för tillsyn och kontroll ökar.

Miljötillsyn

Diagram över handläggningskostnad/timme för miljötillsyn.Resultatet av enkäten visar att den genomsnittliga handläggningskostnaden för miljötillsyn var 984 kr/h i januari 2019. Genomsnittet för livsmedelskontroll (årlig kontrollavgift) var 1112 kr/h. Båda har ökat med 19% sedan 2014. Grafen visar att det var många fler kommuner som låg i det lägre spannet 2014 jämfört med hur många som gör det 2019.

Livsmedel

Handläggningskostnad per timme för livsmedelstillsyn.

Kostnadstäckning

Den självskattade genomsnittliga kostnadstäckningen varierar stort inom varje myndighetsområde. Resultaten visar en genomsnitt kostnadstäckning inom miljöskydd på 53% (22-100%), inom hälsoskydd 45% (5-100%) och livsmedelskontroll 70% (30-100%).

Den självskattade genomsnittliga kostnadstäckningen har delvis ökat jämfört med 2014 års enkät, då var den 50% för miljöskydd, 39% för hälsoskydd och lika hög, 70%, för livsmedel.

Den självskattade kostnadstäckningen ger en god indikation på hur den genomsnittliga kostnadstäckningen ser ut. Det visar att kommunerna har störst möjlighet att kostnadstäcka livsmedelskontrollen, följt av miljöskyddstillsynen. Sämst förutsättningar har hälsoskyddstillsynen, bl.a. på grund av stor andel klagomålshantering.

Då det är den självskattade kostnadstäckningen som anges, finns det skillnader mot vad statistiken i Kolada visar. Miljöchefer inkluderar tillsynsavgifter från kommunal tillsynsverksamheter i kostnadstäckningen, till skillnad från hur uppgifterna i Kolada beräknas.

SKR ser kostnadstäckning som ett mått på hur stor del av förvaltningens, eller kontorets, hela arbete som finansieras av tillsynsintäkter. Det är svårt att nå en hög kostnadstäckning när man som kommun har många olika arbetsuppgifter som inte ger tillsynsintäkter. Ett viktigt sätt för kommuner att kunna öka sin kostnadstäckning är att ha bra rutiner och diskutera igenom förutsättningarna för tillsynsintäkter med sina förtroendevalda.

SKR kommer under 2020 diskutera med intresserade kommuner hur man kan ta fram nyckeltal inom finansiering och planering för miljökontor.

Årsarbetskrafter

Resultatet visar att kommunerna i genomsnitt planerade drygt 8 årsarbetskrafter (8,6 åa) för miljö- och hälsoskyddtillsyn och ca 3 årsarbetskrafter (2,9 åa) för livsmedelskontroll i januari 2019. Tobakstillsyn och alkoholtillsyn har färre årsarbetskrafter, mindre än en åa per område. Ju fler årsarbetskrafter desto större andel av arbetet läggs på det aktuella verksamhetsområdet. SKR anser att samverkan, inklusive avtalssamverkan, kan vara ett sätt att klara behovet.

Beställ SKR:s skrift om avtalssamverkan, med tips och inspiration

Planerat antal årsarbetskrafter 2019

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.