Publicerad 16 mars 2021

SKR klimatberedning 2017

SKR hade mellan 2015–2017 en särskild grupp bestående av politiker som arbetade med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Förslag från klimatpolitisk beredning 2017

SKR hade under 2015-2017 haft en särskild grupp politiker som arbetat med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Uppdraget var att komma med förslag på förbättringar av förmågan att hantera klimatrelaterade händelser, samordna och förtydliga ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna, regionerna och andra aktörer för förebyggande åtgärder samt att vara spjutspetsar i Sveriges arbete för minskad klimatpåverkan.

Programberedningen lämnade sina förslag i en slutrapport 2017. Styrelsen ställde sig bakom rapporten och dess förslag som underlag för SKR:s fortsatta arbete.

Beredningens slutrapport, Klimatet - så klart! (PDF) Pdf, 2 MB.

Programberedningen ser det som nödvändigt att kommuner och regioner ska ligga i framkant i utvecklingen mot ett land utan fossila nettoutsläpp och anpassningen till ett ändrat klimat. Det förutsätter bättre verktyg och ökad rådighet att möta och agera i den samhällsutmaning som klimatförändringen innebär. SKR bör verka för att förslagen genomförs, så att det ges goda förutsättningar för arbetet i samtliga kommuner och regioner.

Prioriterade förslag för klimatanpassning

 • Kommunerna behöver inarbeta kunskapen om och åtgärder för klimatanpassning i sina strategiska dokument.
 • Tydliggör fastighetsägares ansvar för klimatanpassning av befintlig bebyggelse.
 • Staten bör utveckla ett system för klimatcertifiering av byggnader och fastigheter vad gäller riskbedömning och åtgärdsbehov.
 • Statens expertmyndigheter och länsstyrelser behöver förse kommunerna med ett kostnadsfritt planeringsunderlag som är relevant och tillgängligt för kommunerna.
 • Staten bör se över hur VA-lagstiftningen kan breddas för att fler klimatanpassningsåtgärder ska kunna finansieras genom VA-avgiften.

Prioriterade förslag för minskad klimatpåverkan

 • Kommuner och regioner bör, baserat på lokala och regionala förhållanden, utveckla strategier för minskad klimatpåverkan utifrån visioner om ett fossilfritt välfärdsland och de nationella klimatmålen efter 2020. Staten bör tillsammans med kommuner och regioner utveckla indikatorer och metoder för beräkning av utsläpp från verksamheter och konsumtion.
 • Utveckla infrastruktur för hållbar mobilitet, där samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg. Infrastrukturinvesteringar i den nationella planen och de regionala transportinfrastrukturplanerna behöver anpassas till antagna klimatmål och prioritera satsningar på kollektivtrafik och cykel.
 • Stöd teknikutveckling med fokus på klimatnytta. Viktiga områden omfattar digitalisering och öppna data, mobilitetslösningar och fossilfria självkörande fordon, biomaterial och ökad återanvändning.
 • Satsa på hållbar offentlig upphandling för att främja mer klimatsmarta lösningar. Upphandlingsmyndigheten måste utveckla sitt kriteriearbete och stöd vid upphandling och uppföljning. Fler funktions- och innovationsupphandlingar i nära dialog med leverantörer behöver genomföras.
 • Stärk uppföljningen för att säkerställa nya byggnaders energiprestanda och främja seriös konkurrens. Livscykelanalysperspektivet på byggande behöver utvecklas för materialval, produktionsprocess och livslängd.

SKR har i juni 2020 antagit förnyade ståndpunkter för lokalt och regionalt klimatarbete där klimatberedningens breda arbete varit en viktig utgångspunkt.

Ståndpunkter för lokalt och regionalt klimatarbete

Informationsansvarig

 • Andreas Hagnell
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR