Publicerad 13 januari 2023

Energikrisen och kommunerna

Energikrisen skapar nya utmaningar för kommuner och regioner. Här finner du information och stöd för arbetet med att spara energi och eleffekt.

Energikrisen skapar nya utmaningar, även för kommuner och regioner. Energikrisen har gett ökad aktualitet åt att spara och effektivisera användningen av energi. Det omfattar också att optimera energianvändningen i relation till verksamhetens behov, styra användningen och effektbehov över tid och att få ett bättre samspel mellan el och fjärrvärme. Även frågor om krisberedskap har aktualiserats. En del insatser kan göras på kort sikt medan andra kräver investeringar.

Vad görs i kommuner och regioner?

Kommuner och regioner gör nu egna översyner över hur de kan hantera frågan i sina verksamheter och fastigheter. En enkät i Dagens Nyheter (3 okt) med svar från 126 kommuner visar exempel på insatser för att spara el kommande halvår. Vanligast är att byta till ledlampor, att bygga om och energieffektivisera lokaler och att installera solceller. 48 kommuner uppger också att de kommer att sänka temperaturen i lokaler. 17 kommuner uppger att julbelysningen ska begränsas. Fem av de svarande planerar också att stänga simhallar eller sänka bassängtemperaturen, medan fyra planerar att stänga eller begränsa öppettiderna i ishallar. Flera stänger även av sina bastur tillfälligt.

Släckt julbelysning och mindre värme – så ska kommunerna klara elkrisen i vinter, Dagens nyheter

Exempel: Så minskar Västra Götalandsregionen sin energianvändning

Kommuner informerar även invånare och företag om energibesparing och energiläget, ofta i samarbete med energirådgivningen.

Exempel på information och insatser för elbesparing i Västerviks kommun

Exempel på så kallad trivseleldning, Sollentuna kommun

Nytt förslag om elprisstöd

Kommuner och regioner föreslås få del av elprisstöd, baserat på sina användning 1 oktober 2021–30 september 2022, men med ett tak på 22 miljoner kronor.

Nytt förslag om elprisstöd till kommuner och regioner

Var finns aktuellt stöd för arbetet med att spara energi och eleffekt?

Regionala energikontor kan ge stöd

De regionala energikontoren, som i regel ägs av kommuner och regioner, kan på uppdragsbasis ge praktiskt stöd till energieffektivisering.

Energikontoren i Sverige, Energikontoren

Belok och Bebo, Energimyndighetens nätverk

Energimyndighetens nätverk för lokaler och bostäder, Belok och Bebo, har arbetat aktivt med stöd för energieffektivisering, där några kommunala fastighetsbolag medverkar. Särskilda satsningar har gjorts inom Energieffektiva vårdlokaler och resurseffektiv livsmedelshantering.

Energieffektiva vårdlokaler, Belok

Relivsträff om energieffektivt beteende i storkök, Belok

Bebo

Sveriges allmännytta

Sveriges allmännytta har ett särskilt klimatinitiativ, som omfattar merparten av alla lägenheter och även omfattar insatser för att spara energi och effekt.

Allmännyttans klimatinitiativ, Sveriges Allmännytta

Allmännyttan har tidigare tagit fram Energispartips - Allmännyttans energisparkampanj.

Energispartips, Sveriges Allmännytta

Energi- och klimatrådgivaren

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen arbetar gentemot allmänhet och företag, med stöd av Energimyndigheten och de regionala energikontoren.

Energi- och klimatrådgivning, Energimyndigheten

Energieffektivisering, Energimyndigheten

EnOff-modellen underlättar upphandling

EnOff-modellen har tagits fram för att underlätta upphandling av energieffektiviseringstjänster och testats i Enköping.

Energieffektivisering i offentlig sektor, EnOff

Energimyndigheten informerar om läget och stödjer energieffektivisering

Energimyndigheten har uppdrag att stödja energieffektivisering inom offentlig sektor, med tips och webbinarier.

Energieffektivisering inom offentlig sektor, Energimyndigheten

Energimyndigheten har startat en kampanj för att minskad elanvändning i hela landet och rapporterar om Sveriges energiläge.

Sänkt elanvändning minskar risken för elstörningar i vinter, Energimyndigheten

Läget på energimarknaden – påverkan från invasionen av Ukraina, Energimyndigheten

Svenska Kraftnät informerar om effektläget inför vintern

Svenska Kraftnät, SvK, har info om effektläget och om eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling vid effektbrist. Vid effektbrist berordrar SvK utvalda elbolag att koppla bort ledningar. Detta görs i största möjliga mån enligt det underlag som tagits fram inom Styrel. Styrel är ett system för att identifiera vilka elledningar som bör prioriteras utifrån vilka samhällsviktiga elanvändare som finns på respektive elledning. För kommunerna är deltagande i planeringsarbetet frivilligt.

Effektbrist och förbrukningsfrånkoppling, Svenska Kraftnät

Länsstyrelserna stödjer kommuner och regioner att spara energi

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att stödja kommuner och regioner, som del i uppdrag till myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder. De regionala energikontoren väntas lyftas fram som en möjlig resurs i arbetet.

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen, Regeringskansliet

Länsstyrelserna i Halland och övriga södra Sverige har ett uppdrag att stötta kommuner i elkrisen.

Länsstyrelsernas bedömning av situationen inom elförsörjning i södra Sverige (PDF)

Energieffektiviseringsföretagens guide till leverantörer

Energieffektiviseringsföretagen, EEF har en guide till leverantörer av energitjänster.

Hitta företag, EEF

Addas ramavtal energikonsulter

Adda har ett regionalt ramavtal för Stockholmsområdet som omfattar energikonsulter och andra tekniska konsulter. Ett nationellt avtal utreds för tekniska konsulter som ska stödja kommuner och regioner som fastighetsförvaltare och byggherrar, med förväntad avtalsstart våren 2024.

Regionalt ramavtal Tekniska Konsulter, Adda

Idrott, fritid kultur

Idrott, fritid och kultur är beroende av anläggningar som kan vara mycket energikrävande. Riksidrottsförbundet har tagit fram information kring idrottsanläggningar.

Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning, Riksidrottsförbundet

SKR har givit ut skriften Idrottshallar: energieffektivisering med stor potential.

Idrottshallar: Energieffektivisering med stor potential

Många kommuner och regioner arbetar med energieffektivisering sedan länge

Rapporten Regionernas Fastighetsnyckeltal från SKR visar på effektivisering per yta med 26 procent sedan år 2000. Några goda exempel på regionernas arbete presenteras i rapporten Öppna jämförelser Miljöarbetet i regionerna 2022. SKR har tidigare tagit fram ett flertal publikationer och handböcker inom energieffektivisering.

Regionernas nyckeltal för fastigheter

Öppna jämförelser, miljöarbetet i regionerna 2022

Publikationer, fastigheter
Under åren 2009–2014 gjordes en särskild satsning på effektivisering via Energimyndigheten och energieffektiviseringsstödet, där 90 procent av alla kommuner och regioner deltog. Det omfattade mål, planer, rapportering och erfarenhetsutbyte och visade på en sammantagen energieffektivseringstakt på ca 1,5 % per år, vilket är något högre än i Energimyndighetens återkommande stickprovsundersökningar.

Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting

Länsstyrelserna har tidigare haft i uppdrag att ta fram regionala energi- och klimatstrategier, i samarbete med regioner och kommuner.

Regionala energi- och klimatstrategier, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning LEKS

Insatser på EU-nivå

En mängd initiativ kring regelverk och förutsättningar pågår i dagsläget. På EU-nivå finns initiativet REPowerEU för att motverka störningarna på energimarknaderna till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Aktuella frågor omfattar pristak för viss el och en solidaritetsskatt på höga vinster från fossil energi, med återföring till medlemsstaterna. Den 30 september beslutades EU:s nya lag om krisintervention på elmarknaden som bland annat innebär att medlemsländerna ska sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent till och med 31 mars nästa år.

Inom EU:s gröna giv pågår en översyn av EU:s energidirektiv, med bland annat höjda krav på energieffektivisering. Förslagen omfattar till exempel att offentlig sektor ska energieffektivisera med 1,7% per år.

RepowerEU – trygg och hållbar energi till ett överkomligt pris, Europeiska kommissionen

Rådet enas om krisåtgärder för att sänka energipriserna – Europeiska rådet

A European Green Deal, Europeiska kommissionen

Nationella initiativ

Uppdrag för stärkt försörjningstrygghet, elproduktion och flexibilitet

Regeringen har 15 december 2022 gett Svenska Kraftnät och Energimyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att stärka försörjningstryggheten i energisektorn på kort och lång sikt.

Uppdrag att stärka försörjningstryggheten, Regeringskansliet

Svenska Kraftnät har även haft i uppdrag att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige inför vintern.

Svenska Kraftnät undersöker åtgärder som kan dämpa elpriserna, SvK

En kartläggning via Energiföretagen Sverige visar att det finns ytterligare omkring 1100 MW teoretisk produktionskapacitet i södra Sverige. Det är huvudsakligen fossila reservanläggningar i olika stadier av ”malpåse”. Dialogen mellan branschen och SvK pågår. För att flera anläggningar ska kunna köras krävs upphandling av SvK, undantag från miljötillstånd samt tillgång till bränsle, om inte fossilt så är det bioolja, vilket kostar mer än de pristak på el som diskuterats på EU-nivå.

Förslag om slopad skatt på avfallsförbränning

Regeringen har i september remitterat ett förslag om Avskaffad skatt på avfallsförbränning och slopad skattenedsättning för datorhallar.

Remiss av promemorian Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar, Regeringskansliet

Energimyndighetens fjärr- och kraftvärmestrategi

Energimyndigheten arbetar med en fjärr- och kraftvärmestrategi, inkluderat bättre villkor för deras systemnyttor.

Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi, Regeringskansliet

Stärkta incitament för vindkraft

Utredning om Stärkta incitament för vindkraft pågår till 2023.

Stärkta incitament för utbyggd vindkraft, Regeringskansliet

Underlättande av elnätsutbyggnad

Klimaträttsutredningen har lämnat förslag om att underlätta för elnätsutbyggnad (remiss till 7 november).

Rätt för klimatet, Regeringskansliet

Flera förslag på remiss

Flera underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan är på remiss till 15 december: Lokal och regional klimatomställning från Länsstyrelsen Uppsala län, Näringslivets klimatomställning från Tillväxtanalys och Transportsektorns klimatomställning från Trafikanalys.

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har överlämnats till regeringen, Länsstyrelsen Uppsala län

Näringslivets klimatomställning – underlag till den klimatpolitiska handlingsplanen, Tillväxtanalys

Styrmedel inför kommande klimatpolitisk handlingsplan, Trafikanalys

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.